Paziņojums par AS “Conexus Baltic Grid” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģ. nr. 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022. gada 28. aprīlī plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

 1. AS “Conexus Baltic Grid” valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.
 2. AS “Conexus Baltic Grid” 2021. gada ilgtspējas un gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.
 3. AS “Conexus Baltic Grid” peļņas izlietošana.
 4. AS “Conexus Baltic Grid” obligāciju emisija, piedāvāšana un iekļaušana regulētajā tirgū.
 5. AS “Conexus Baltic Grid” padomes locekļu vēlēšanas.
  - Ilmārs Šnucins;
  Tomohide Goto;
  Zane  Āboliņa;
  Viktors Sentuhovskis;
  Normunds Šuksts;
  Yukiko Fujii;
  - Ivars Moisejs.
 6. AS “Conexus Baltic Grid” revidentam noteiktās atlīdzības izmaiņas.

Balsošana pirms akcionāru sapulces

Ņemot vērā vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību un, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas ir nosūtīta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē tīmekļvietnē sadaļā “Informācija” https://www.conexus.lv/informacija.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv; vai
 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. Balsojuma veidlapai nav jābūt notariāli apliecinātai, taču tai obligāti jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Izmantojot pielikumā pievienoto balsošanas uzdevumu, akcionāra parakstam nav nepieciešams notariāls apliecinājums.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2022. gada 28. aprīlim.

Priekšsapulce

Lai akcionāriem nodrošinātu objektīvu un vispusīgu informāciju balsošanai pirms sapulces, Sabiedrības valde 2022. gada 14. aprīlī plkst. 10.00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā, organizēs informatīvu priekšsapulci, kuras laikā akcionāri tiks iepazīstināti ar Sabiedrības 2021. gada darbības rezultātiem un sniegta informācija par visiem akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Lai reģistrētos dalībai priekšsapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas ir nosūtīta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē sadaļā “Informācija” https://www.conexus.lv/informacija.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv; vai
 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai priekšsapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai priekšsapulcē līdz 2022. gada 13. aprīļa plkst. 16.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes priekšsapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms priekšsapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, kā arī Akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāru datiem.

PREZENTĀCIJA

Akcionāru sapulce

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, epidemioloģiskās drošības nolūkā akcionāru sapulce notiks, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas ir nosūtīta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē sadaļā “Informācija” https://www.conexus.lv/informacija.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv; vai
 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs atbilstoši pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst. 16.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, kā arī Akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāru datiem.

Balsošana akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2022. gada 28. aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāru tiesības

Akcionāri, uz kuriem attiecas Sabiedrības Statūtu 17. punktā noteiktais aizliegums, nav tiesību piedalīties akcionāru sapulcē. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma un pieteikuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Visām izsniegtajām pilnvarām jābūt parakstītām ar elektronisko parakstu vai notariāli apliecinātām.

Akcionāriem, uz kuriem neattiecas Sabiedrības Statūtu 17. punktā noteiktais aizliegums, un kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Sabiedrības 2021. gada ilgtspējas pārskats, gada pārskats un atkarības pārskats, akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti, kā arī cita informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām no 2022. gada 28. marta pieejama arī Sabiedrības tīmekļvietnē sadaļā “Informācija” https://www.conexus.lv/informacija.

Akcionāri var iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2022. gada 28. marta līdz 2022. gada 27. aprīlim darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: ir@conexus.lv.

Ņemot vērā, ka ir saņemts padomes locekles Ilzes Aleksandrovičas iesniegums par padomes locekļa amata atstāšanu no 27.04.2022., akcionāri, kas jau ir nobalsojuši par Ilzi Aleksandroviču, var atkārtoti iesniegt savu balsojumu. Visi par Ilzi Aleksandroviču saņemtie balsojumi tiks atzīti par nederīgiem. Par pārējiem padomes locekļiem saņemtie balsojumi būs derīgi.

Pielikumā:

 1. Balsošanas veidlapa uz 3 lpp.;
 2. Pieteikuma veidlapa dalībai priekšsapulcē un akcionāru sapulcē uz 1 lpp.
 3. Akcionāru lēmumi

 

Atpakaļ