Korporatīvā sociālā atbildība

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Korporatīvās sociālās atbildības politikas mērķis ir izstrādāt un īstenot Sabiedrības darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes korporatīvās sociālās atbildības (KSA) jomā, lai veicinātu Sabiedrības stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

Ar politiku “Conexus Baltic Grid” saprot koncepciju, kad Sabiedrība brīvprātīgi integrē sociālos un vides aspektus savā uzņēmējdarbībā un attiecībās ar ikvienu grupu vai indivīdu, tai skaitā Sabiedrības darbinieku, kas var ietekmēt vai ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu.

Politikas pamatprincipi

AS “Conexus Baltic Grid” KSA aktivitāšu izvēle atbilst Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem (drošība, profesionalitāte, ilgtspēja, atvērtība) un to īstenošanā tiek iesaistīti Sabiedrības darbinieki un sabiedrība.

KSA labās prakses atbalstīšanai un sabiedrības labklājības paaugstināšanas veicināšanai Sabiedrība savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:

 

KSA īstenošanas izvēles prioritātes

Sabiedrība, KSA politikas ietvaros un atbilstoši Sabiedrības stratēģijai, izvēlas iesaistīties tādās KSA aktivitātēs, kas atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

  • atbilst Sabiedrības ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu;

  • atbilst Sabiedrības darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni par šo darbības virzienu aktualitātēm;

  • veicina plašu sabiedrības grupu, kā arī Sabiedrības darbinieku iesaisti, tai ir plašs mērogs;

  • nodrošina ilgtermiņa abpusēji bagātinošas attiecības ar projektu veicējiem un visām ieinteresētajām pusēm, aktivitāte orientēta uz sabiedrības ieguvumu ilgtermiņā;

  • veicina Sabiedrības zīmola vērtības un Sabiedrības tēla attīstību;

  • ietver komunikācijas potenciālu un nav nepieciešams ieguldīt papildu līdzekļus komunikācijas nodrošināšanā;

  • sadarbības partneru reputācijai jāatbilst Sabiedrības zīmola vērtībām un raksturam.

Līdzekļu apmēru, ko Sabiedrība no peļņas var novirzīt KSA aktivitāšu atbalstam, nosaka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums (turpmāk – Likums), citi normatīvie akti un Sabiedrības stratēģija.

Ziedojumu (dāvinājumu), kura summa pārsniedz 1500 euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500 euro, piešķir tikai ar finanšu ministra atļauju, vispirms saņemot AS "Augstsprieguma tīkls" valdes piekrišanu.

Sabiedrība neatbalsta:

  • aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu;
  • reliģiska un politiska satura aktivitātes, kā arī aktivitātes, ko var asociēt ar šādu saturu.

2019.gadā atbalstītie projekti skatāmi ŠEIT

2021.gadā atbalstītie projekti:

Ziedojuma saņēmējs Ziedojuma mērķis Summa EUR Līguma datums Līguma termiņš
Nodibinājums "Ata Kronvalda fonds" Atbalsts izglītības izcilnieku apbalvošanai 1500 18.08.2021 31.12.2021
Nodibinājums "Tuvplāns" Atbalsts Raganā dzimušā komponista kameroperas "Tagadne" izveidei 1500 12.08.2021 31.12.2021

 

KSA īstenošanu koordinē AS "Conexus Baltic Grid" Komunikācijas daļa, e-pasts: ksa@conexus.lv