Tiešie pieslēgumi

Akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” kā dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram tā licences darbības zonā ir pienākums nodrošināt biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem nepieciešamos un tehniski iespējamus pieslēgumus dabasgāzes pārvades sistēmai vai nepieciešamās esošā pieslēguma atļautās slodzes izmaiņas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem.

Pieslēgumu ierīkošanas soļi:

(Atļautās slodzes izmaiņas procesi sakrīt ar pieslēguma ierīkošanas procesiem)

  • Konsultācijas un pieteikuma iesniegšana:

​1. ​Pirms pieteikuma sagatavošanas biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem vai dabasgāzes lietotājiem (turpmāk – lietotāji) ir jāizvērtē pieslēguma vieta, ņemot vērā plānoto jaudu ilgtermiņā un pieslēguma ierīkošanas izmaksas.

Lietotāji ar jaudu līdz 250 MW/gadā un darba spiedienu lietotāja sistēmā zemāku nekā 16 bāri pārsvarā izvēlas ierīkot pieslēgumus pie dabasgāzes sadales sistēmas, savukārt lielākas jaudas pieslēgumu un sistēmu ar plānoto darba spiedienu virs 16 bāri, var plānot pie dabasgāzes pārvades sistēmas.

2. Pirms pieteikuma sagatavošanas lietotājiem ir jākonsultējas ar akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” speciālistiem par iespējamajiem pieslēguma risinājumiem. Par vēlamo tikšanos par pieslēguma ierīkošanu lūdzam rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: pieslegumi@conexus.lv.

3. Pēc konsultācijas ar akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” speciālistiem, lietotāji iesniedz PIETEIKUMU pieslēguma ierīkošanai.

  • Tehniskie noteikumi:

Tehniskos noteikumus lietotājiem izdod 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Ja tehnisko noteikumu izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods, vai lietotājs pārvades sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu pārvades sistēmas operators rakstveidā informē lietotāju 10 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas dienas.

  • Vienošanās noslēgšana:

Lietotājs un pārvades sistēmas operators rakstveidā vienojas par būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādāšanu un saskaņošanu, un pieslēguma ierīkošanai nepieciešamā būvdarbu veicēja izvēles organizēšanu, kā arī par citām pārvades sistēmas operatora un lietotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

  • Iepirkuma procedūras:

Saskaņā ar noslēgto vienošanos tiek veiktas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras.

1. Ja lietotājs izvēlas būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādātāju, iekārtu piegādātāju un būvdarbu veicēju, tas informē pārvades sistēmas operatoru saskaņā ar vienošanās minēto termiņu.

2. Ja pārvades sistēmas operators izvēlas būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādātāju, iekārtu piegādātāju un būvdarbu veicēju, lietotājam ir tiesības iepazīties ar izvēles principiem un noteikumiem, izvēles procesa norisi un piedalīties atlasē.

  • Pieslēguma līguma slēgšana:

Pieslēguma līgumu noslēdz, kad ir veiktas visas iepirkuma procedūras un zināmas visas izmaksas.

  • Līgumu slēgšana ar iepirkumu uzvarētājiem

Līgumu ar iepirkumu procedūras uzvarētāju, darbiem pārvades sistēmas operatora piederības robežā, slēdz pārvades sistēmas operators.

  • Būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrāde un būvniecība

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem tiek veikta pieslēguma projektēšana, izbūve vai pārbūve.

Pēc izbūves vai pārbūves darbu veikšanas tiek veiktas visas nepieciešamās pārbaudes un pēc veiksmīgi izturētām pārbaudēm objektu nodod ekspluatācijā.

Pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad pārvades sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis lietotājam.

Pirms dabasgāzes ievadīšanas Lietotāja sistēmā, Lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz pārvades sistēmas operatoram normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kuri apliecina, ka lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma ir ierīkota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sagatavota pieslēgšanai pārvades sistēmai.

Pirms biometāna ražotājs vai sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators ievada gāzi pārvades sistēmā, tas līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz pārvades sistēmas operatoram normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kuri apliecina, ka lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma ir ierīkota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sagatavota pieslēgšanai pārvades sistēmai.