Uzglabāšana

Ar uzglabāšanas pakalpojumu saprot dabasgāzes novietošanu Inčukalna PGK un izņemšanu no tās. Uzglabāšanas pakalpojumus pārdod jaudas vienībās (kWh), ņemot vērā kopējo krātuves ietilpību attiecīgā gada krātuves ciklā.

Krātuves noteikumi un līgumu slēgšana

Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi nosaka dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā pretendents iesniedz pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu, tiek noslēgts uzglabāšanas pakalpojumu līgums. Tāpat tajos atrunāta krātuves jaudas rezervēšanas un krātuvē esošās dabasgāzes daudzuma un krātuves jaudas nodošanas kārtība, informācijas apmaiņas kārtība starp dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru un krātuves lietotājiem.

Lietotāju kontaktinformācijas veidlapa