Uzglabāšana

Uzglabāšanas pakalpojums -  dabasgāzes novietošana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, uzgabāšana un izņemšana no tās. Uzglabāšanas pakalpojumus pārdod jaudas vienībās (kWh), ņemot vērā kopējo krātuves ietilpību attiecīgā gada krātuves ciklā. 

Uzglabāšanas pakalpojumu saņemšanai, dabasgāzes tirgotājam ir jānoslēdz:

 1. Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu līgums
 2. Pārvades pakalpojumu līgums
 3. Balansēšanas pakalpojumu līgums
 4. Līgums par elektronisko parakstu atzīšanu (ja nepieciešams)*

Lai noslēgtu līgumu ar Conexus, jāaizpilda un jānosūta elektroniski parakstītspieteikums Inčukalna PGK lietošanas tiesību iegūšanai uz capacity@conexus.lv (vai uz papīra parakstīts pieteikums uz Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021), kuram jāpievieno šādi dokumenti:

 • dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem  (sīkāk par reģistrāciju);
 • pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarots pārstāvis;
 • dokumentu, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts, un kas izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;
 • gada pārskatu par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;
 • informāciju par pretendentam saskaņā ar Enerģijas identifikācijas kodu sistēmu piešķirto identifikācijas kodu.

* Ja elektroniskais paraksts nav atbilstošs Latvijā atzītajiem elektronisko parakstu formātiem, jānoslēdz līgums par elektronisko parakstu atzīšanu. Elektronisko parakstu formāti, kas ir atzīti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā:

 • .edoc
 • .asice
 • .adoc

Elektronisko parakstu var pārbaudīt šeit.

Pēc līgumu noslēgšanas, lietotājam jāaizpilda un jānosūta uz capacity@conexus.lv lietotāju kontaktinformācijas veidlapa, tad tiek piešķirta pieeja Vienotās tirgus zonas platformai, kas nodrošina sistemātisku un centralizētu informācijas apmaiņu starp aktīvajiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem un operatoriem Igaunijas – Latvijas vienotajā balansēšanas zonā (vairāk informācijas šeit).

Uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā sistēmas lietotājam jānodrošina līgumsaistību izpildi, izmantojot atbilstošu sistēmas lietotāja kredītreitingu vai saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Inčukalna lietošanas noteikumu X sadaļu.

NOTEIKUMI

KRĀTUVES JAUDAS PRODUKTI

TARIFI

KRĀTUVES JAUDAS PRODUKTU REZERVĀCIJA

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam rakstīt uz capacity@conexus.lv