Projektu iesniegšana

Darbu, tajā skaitā būvdarbu, veikšanas nosacījumi Sabiedrības inženierbūvju un inženiertīklu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās

Juridiskām un fiziskām personām izvirzītie nosacījumi

  1. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35. panta sestās daļas noteikumus,jebkurai fiziskai un juridiskai personai, veicot darbus aizsargjoslā, ir pienākums saskaņot ar Sabiedrību jebkurus darbusObjektu aizsargjoslā, tajā skaitā:
  • pirms projekta dokumentācijas izstrādes uzsākšanas, jebkāda veida būviecerei, saņemt no Sabiedrības tehniskos noteikumus, sūtot iesniegumu pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektroniski uz e-pastu: info@conexus.lv; (Ja būvniecība ir ierosināta Būvniecības informatīvajā sistēmā, tad tehniskie noteikumi tiek sagatavoti un nosūtīti saskaņā ar šajā sistēmā noteikto kārtību);
  • pirms rakšanas darbu uzsākšanas noslēgt vienošanos par zemes darbu veikšanu Sabiedrības inženiertīklu un inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslā. Iesniegumu iesniegt Sabiedrības tīmekļvietnē, sadaļā: Darbības jomas / Darbības Conexus aizsargjoslās / Iesniegums darbu veikšanai aizsargjoslā, https://conexusmap.lvm.lv/.

    Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstīt uz Sabiedrības e-pastu info@conexus.lv vai zvanīt uz tālruni 67087900

  • * Noslēdzot vienošanos ir jāvēro Sabiedrības 2020. gada 30. janvāra  noteikumi Nr.INA-NOT-019.

Sabiedrības tiesības veikt būvdarbus

  1. Aizsargjoslu likuma 61. panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina objekta īpašniekam vai valdītājam piekļuvi objektam un tā aizsargjoslai, lai varētu nodrošināt aizsargjoslas uzturēšanu un veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamos darbus.
  2. Enerģētikas likuma 23. panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina iespēju energoapgādes komersanta personālam piekļūt pie attiecīgā īpašuma, arī liegumzonā, slēgtā teritorijā vai ēkā esošajiem energoapgādes komersanta objektiem, lai veiktu šo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai ar to ekspluatāciju saistītus darbus.  Enerģētikas likuma 19.panta pirmā (divi prim) daļa nosaka, ka Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta pārbūvi vai atjaunošanu, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku.

Atbildība par Aizsargjoslu likuma neievērošanu

  1. Aizsargjoslu likuma prasību neievērošana var radīt pārvades gāzesvada avārijas stāvokli, kura sekas var būt materiālo vērtību un cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs gāzes piegādes pārtraukums patērētājiem, tādējādi fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj iepriekš minētās prasības, var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  2. Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz četrsimt naudas soda vienībām*, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz astoņsimt naudas soda vienībām (AL 66.7pants).

* Viena naudas soda vienība ir pieci euro (Administratīvās atbildības likuma 16.panta 2.daļa)