Definīcijas

 • Balansēšanas pakalpojumu līgums(4) – standartizēts līgums, kuru sistēmas lietotājs var noslēgt ar jebkuru pārvades sistēmas operatoru vienotajā balansēšanas zonā, lai sniegtu balansēšanas pakalpojumus;
 • Balansēšanas portfelis(4)  pārvades sistēmas operatora apkopota informācija par sistēmas lietotāja vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmā ievadīto un no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu attiecīgajos ieejas un izejas punktos;
 • Balansa atbildība(4)  – sistēmas lietotāja atbildība par balansēšanas portfeļa nebalansu un norēķiniem par nebalansu;
 • Degvielas gāze(3) – dabasgāzes daudzums, kas nepieciešams dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai, lai nodrošinātu dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē;
 • Elastīgās piegādes līgums(1) – dabasgāzes pārdošanas-pirkuma līguma veids, kas ļauj piegādāt dabasgāzi saskaņā ar sistēmas lietotāja pieprasījumu ar iespēju koriģēt piegādes grafiku;
 • Enerģijas identifikācijas kods (EIK)(1) – vienotajā balansēšanas zonā aktīviem tirgus dalībniekiem saskaņā ar Enerģijas identifikācijas kodu sistēmu piešķirts identifikācijas kods;
 • Fiksētās piegādes līgums(1)  dabasgāzes pārdošanas-pirkuma līguma veids, kurā dabasgāze tiek piegādāta saskaņā ar iepriekš saskaņotu piegādes grafiku;
 • Gāzes mēnesis(1) – periods, kas sākas katra kalendārā mēneša 1.datumā plkst.5.00 UTC un beidzas nākamā kalendārā mēneša 1.datumā plkst.5.00 UTC ziemas laika periodā un no plkst.4.00 līdz plkst.4.00 UTC vasaras laika period;
 • Gāzes ceturksnis(1) – periods no plkst.5.00 UTC 1.janvārī līdz plkst.5.00 UTC 1.aprīlī (Q2); periods no plkst.5.00 UTC 1.aprīlī līdz plkst.5.00 UTC 1.jūlijā (Q3); periods no plkst.5.00 UTC 1.jūlijā līdz plkst.5.00 UTC 1.oktobrī (Q4); periods no plkst.5.00 UTC 1.oktobrī līdz plkst.5.00 UTC 1.janvārī (Q1) ziemas laika periodā un no plkst.4.00 līdz plkst.4.00 UTC vasaras laika periodā;
 • Gāzes gads(1) – periods, kas sākas katru gadu 1.oktobrī plkst.5.00 UTC un beidzas nākamā gada 1.oktobrī plkst.5.00 UTC ziemas laika periodā un no plkst.4.00 līdz plkst.4.00 UTC vasaras laika periodā;
 • Ieejas jauda(1) pieejamā pārvades sistēmas jauda attiecīgajā ieejas punktā;
 • Ieejas punkts(1) fiziska vai virtuāla vieta, kurā dabasgāze tiek piegādāta pārvades sistēmai un kurā sākas dabasgāzes transportēšana pārvades sistēmā;
 • Izejas jauda(1) pieejamā pārvades sistēmas jauda attiecīgajā izejas punktā;
 • Izejas punkts(1) fiziska vieta, kurā beidzas dabasgāzes transportēšana pārvades sistēmā un dabasgāze tiek piegādāta blakus esošajai pārvades ieejas-izejas sistēmai, dabasgāzes sadales sistēmai vai pārvades sistēmai tieši pieslēgtam dabasgāzes lietotājam. Ja dabasgāzes sadales sistēma ir pieslēgta vairākos pārvades sistēmas punktos, tad visus pieslēguma punktus uzskata par vienu izejas punktu;
 • Jaudas produkts(3)  – sistēmas operatora piedāvātais uzglabāšanas pakalpojum;
 • Jaudas rezervēšana(1) tiešsaistes pārvades jaudu rezervēšanas kārtība, izmantojot standarta saziņas protokolu;
 • Jaudas rezervēšanas pieteikums(1) pieprasījums jaudas rezervēšanai, kuru sistēmas lietotājs iesniedz pārvades sistēmas operatoram atbilstoši standarta saziņas protokolam;
 • Krājumi(3)  – dabasgāzes daudzums, kuru saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu uzglabā krātuvē;
 • Krātuves cikls(3)  – laika periods no dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē sezonas sākuma līdz dabasgāzes izņemšanas no krātuves sezonas beigām;
 • Krātuves neizmantotā jauda(3)  – sistēmas lietotāju rezervētā, krājumu uzglabāšanai neizmantotā krātuves tehniskās jaudas daļa;
 • Krātuves pieejamā jauda(3)  – krātuves tehniskās jaudas daļa, kas nav piešķirta un ir pieejama sistēmas lietotājiem rezervēšanai, ņemot vērā krātuves viengabalainību un krātuves vadīšanas prasības, un 2020.gada 1.oktobra “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu” IV nodaļā noteikto krātuves jaudas produktu rezervēšanas kārtību;
 • Krātuves tehniskā jauda(3)  – krātuves spēja nodrošināt maksimālo krātuvē uzglabājamo dabasgāzes daudzumu, ko sistēmas operators var piedāvāt sistēmas lietotājiem krātuves ciklā;
 • Mehānisms "izmanto vai zaudē" attiecībā uz ilgtermiņa jaudu(1) sistemātiski rezervētas, bet neizmantotas pārvades sistēmas jaudas pārdalīšanas kārtība, ja saņemts citu sistēmas lietotāju konstantās jaudas pieprasījums;
 • Pretplūsmas jauda(3) – dabasgāzes pārvades sistēmas jauda krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas pretējam virzienam, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;
 • Nebalanss(1) situācija, kad gāzes dienā dabasgāzes daudzums, kuru sistēmas lietotājs ievadījis pārvades sistēmā, atšķiras no dabasgāzes daudzuma, kuru attiecīgais sistēmas lietotājs ir izvadījis no pārvades sistēmas;
 • Nominācija(2)  – sistēmas lietotāja iepriekšējs paziņojums pārvades sistēmas operatoram par dabasgāzes daudzumu, kuru nosaka kilovatstundās dienā (kwh/d) un kuru sistēmas lietotājs vēlas ievadīt pārvades sistēmā vai izvadīt no tās;
 • Papildu jauda(1)ieejas vai izejas punkta jauda, kas ir pieejama pārslodzes vadības gadījumā, vai, iesniedzot nominācijas, jauda, kas pārsniedz sistēmas lietotāja rezervēto jaudu;
 • Pārtraukums(1) sistēmas lietotāja tiesību izmantot pārvades sistēmu ierobežošana jeb tiesību transportēt dabasgāzi, izmantojot rezervēto konstanto vai atslēdzamo jaudu, ierobežošana;
 • Pārvades sistēmas pakalpojuma līgums(1) starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, kas sistēmas lietotājam dod tiesības lietot vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmas un nodrošina pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanu sistēmas lietotājam vienotajā balansēšanas zonā;
 • Piešķīrums(2)   pārvades sistēmas operatora sistēmas lietotājam piešķirtais konkrētā ieejas punktā ievadītais vai izejas punktā izvadītais dabasgāzes daudzums, kas izteikts kilovatstundās, lai noteiktu gāzes dienas nebalansa daudzumu;
 • Pretplūsmas jauda(3) – dabasgāzes pārvades sistēmas jauda krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas pretējam virzienam, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;
 • "Pirmais atnāca, pirmais saņēma" princips(1) jaudas piešķiršanas veids, kad jauda vispirms tiek piešķirta tiem sistēmas lietotājiem, kuri pirmie iesnieguši jaudas rezervēšanas pieteikumu;
 • Renominācija(1) sistēmas lietotāja vēlāks paziņojums par mainītu nomināciju;
 • Standarta informācijas apmaiņas lietotāja rokasgrāmata(1) pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicēts dokuments par informācijas apmaiņu starp sistēmas lietotāju un pārvades sistēmas operatoru un tās principiem;
 • Standarta saziņas protokols(1) formāts informācijas apmaiņai starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju atbilstoši EDIG@S standartam;
 • Tirdzniecības paziņojums(3) – sistēmas lietotāja paziņojums sistēmas operatoram atbilstoši standarta saziņas protokolam par dabasgāzes daudzuma nodošanu dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājam vai saņemšanu no dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāja;
 • Uzglabāšanas pakalpojuma līgums(3) – starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, pamatojoties uz kuru sistēmas operators sniedz sistēmas lietotājam uzglabāšanas pakalpojumu;
 • Vienotā balansēšanas zona(1) kopējā Igaunijas un Latvijas balansēšanas zona, kurā sistēmas lietotajam tiek noteikts nebalansa stāvoklis un kurā piemēro šos noteikumus
 • Virtuālais tirdzniecības punkts(4) vieta starp vienotās balansēšanas zonas ieejas un izejas punktiem, kura nav fiziski noteikta un kurā sistēmas lietotāji nodod viens otram vienotajā balansēšanas zonā ievadīto dabasgāzi;
 • Virtuāls produkts(4) jebkurš produkts gāzes pārdošanai un pirkšanai, kas ietver gāzes daudzuma nodošanu vienotās balansēšanas zonas virtuālajā tirdzniecības punktā.

(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 120 Rīgā 2022. gada 4. augustā (prot. Nr. 30, 3. p.) “Par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu”.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/16 Rīgā 2017.gada 13.aprīlī (prot. Nr.15, 4.p.) “Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi”.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/14 Rīgā 2020. gada 1. oktobrī (prot. Nr. 41, 3. p.) “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi”.

(4)Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 186 Rīgā 2022. gada 29. septembrī (prot. Nr. 41, 2. p.) “Par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumu saskaņošanu”.