Vidēja termiņa stratēģija

Atbilstoši Eiropas Savienības Zaļā kursa pamatmērķim, klimata neitralitāte jeb ekonomika ar neto nulles siltumnīcefekta gāzu emisijām ir jāsasniedz līdz 2050. gadam. Sava loma ir visām sabiedrības daļām un ekonomikas sektoram, arī gāzes nozarei, kuras noteiktais mērķis ir pakāpeniski atteikties no dabasgāzes tādā apjomā, kādā tas neapdraudētu reģiona konkurētspēju un vienlaikus nodrošinātu maksimālu virzību uz gāzes tirgus dekarbonizāciju. Gāzes pārvades sistēma un ar to saistītā infrastruktūra būs nozīmīgs aspekts klimata neitralitātes sasniegšanai.

Krievijas iebrukums Ukrainā pilnībā mainīja Eiropas dabasgāzes nozari, tostarp arī Latvijā, kas no 2023. gada 1. janvāra aizliedza Krievijas dabasgāzes importu nacionālām vajadzībām. Šie apstākļi radīja jaunus izaicinājumus saistībā ar dabasgāzes importa avotiem un biznesa procesiem, apgādes drošībai kļūstot par dabasgāzes nozares galveno dimensiju gan valsts, gan reģionālā līmenī.

Ņemot vērā būtiskos pavērsienus dabasgāzes nozarē, Conexus 2022. gadā atjaunoja stratēģiskos virzienus un prioritātes. Vidēja termiņa darbības stratēģija 2023. –2027. gadam nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un pasākumu kopumu Conexus izvirzīto mērķu sasniegšanai, kas nodrošinās ilgtspējīgu Sabiedrības attīstību.

 

Stratēģiskās plānošanas periodam Conexus ir identificējis stratēģiskos mērķus trīs virzienos:

 
Tirgus attīstība

 

Veicināt gāzes tirgus attīstību un tālāku integrāciju, sekmējot arī ūdeņraža un citu gāzveida enerģijas nesēju tirgus attīstību

 • Sekmēt reģionālā tirgus integrāciju
 • Veicināt sadarbību ar citiem reģionālajiem PSO, veidojot vienotu pozīciju biogāzes un ūdeņraža integrēšanai pārvades tīklos, atbalstot biometāna ievadīšanu pārvades sistēmā
 • Inčukalna PGK pakalpojumu tālāka attīstība, nodrošinot lielāku elastību, tai skaitā kompresijas izņemšanas iespēju

 

Infrastruktūras un apgādes drošība

Nodrošināt pieejamu un drošu pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, vienlaikus pētot un veicinot pielāgošanas iespējas citu gāzveida enerģijas nesēju ievadei

 • Ieviest kopīgas intereses projektus
 • Veikt pētniecības un attīstības projektus, lai identificētu tehniskās iespējas un nepieciešamās investīcijas esošās infrastruktūras pielāgošanai dabasgāzes/ūdeņraža maisījuma vai tīra ūdeņraža izmantošanai, t. sk. būvējot ūdeņradim paredzētu infrastruktūru
 • Nākotnes izaicinājumiem atbilstoša aktīvu pārvaldība

 


Ilgtspēja

Koncentrēties uz klimata un vides ilgtspējas aspektiem

Fokusējoties uz ilgtspēju, Conexus galvenā uzmanība būs pievērsta vides aspektiem:

  • E – reģionāla tirgus integrācija, kas veicina atjaunojamo gāzu attīstību, drošu pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, koncentrējoties uz NOx un SEG emisiju samazināšanu
  • S – uz drošību vērsta kultūra, profesionāla un uz attīstību orientēta komanda
  • G – atbilstība Korporatīvās pārvaldības kodeksam

Stratēģiskie mērķi ir noteikti atbilstoši Conexus vērtībām, vīzijai un misijai. Papildus stratēģiskajiem mērķiem Conexus ir noteicis horizontālos mērķus, kas cieši saistīti ar visām plānotajām vidēja termiņa aktivitātēm. Horizontālie mērķi papildina stratēģiskos mērķus un sekmē to sasniegšanu.

 

Koncentrēšanās uz organizatorisko attīstību un efektivitāti

Conexus veicinās finansējuma piesaistes iespējas, kā arī palielinās darbības efektivitāti.

 

 

Digitalizācija un kiberdrošība

Conexus turpinās digitalizācijas projektus, koncentrējoties uz operacionālām tehnoloģijām, fizisko drošību, ugunsdrošību un kiberdrošību.

 

Profesionāla un uz attīstību orientēta komanda

Conexus vērtība ir profesionāla komanda, tāpēc Sabiedrība izveidos programmu, kas darbiniekiem dos iespēju attīstīt prasmes, izveidojot individuālu attīstības plānu. Tiks veicināta jaunu kompetenču apgūšana, lai pielāgotos atjaunīgo gāzu tehnoloģijām, kā arī ilggadējo darbinieku zināšanu un prasmju nodošanu jaunajiem darbiniekiem. Lai sekmētu komandas profesionālo attīstību, Conexus izveidos konkurētspējīgu un elastīgu atalgojuma sistēmu.

 

Ieinteresēto pušu ieguvumi no Conexus stratēģiskajām aktivitātēm:

  GĀZES LIETOTĀJI SISTĒMAS LIETOTĀJI INVESTORI SABIEDRĪBA DARBINIEKI
MĒRĶI
 • Infrastruktūras pielāgošana atjaunīgo gāzu attīstībai
 • Droša un paredzama gāzes piegāde
 • Tirgum piemērotāki un elastīgāki krātuves produkti
 • Atbilstoša un savlaicīga informācija par aktuālajiem un gaidāmajiem notikumiem un izmaiņām
 • Starpsavienojuma punktos pieejama lielāka jauda
 • Pelnoša pamatdarbība un paredzamas dividendes
 • Atjaunināta pieeja aktīvu pārvaldīšanai, kas pielāgota nākotnes izaicinājumiem
 • Jauni finansēšanas avoti
 • Droša un uzticama enerģijas piegāde
 • Samazināta Conexus ietekme uz vidi atbilstoši ekonomiskajām un tehniskajām iespējām
 • Gāzes infrastruktūras pielāgošanaatjaunīgām gāzēm, lai veicinātu valsts SEG emisiju samazināšanas mērķu un citu vides mērķu sasniegšanu 
 • Droša un digitālo moderna darba vieta
 • Darbinieku profesionālā pilnveide
 • Prasmju un zināšanu saglabāšana organizācijā
 • Konkurētspējīga un elastīga atalgojuma sistēma
INDIKATORI
 • Atjaunīgo gāzu attīstību veicinošu plānu un regulējumu izstrāde
 • Incidentu un gāzes pegādes pārtraukumu skaits
 • Jauni krātuves produkti
 • Pabeigti ELLI un Inčukalna PGK modernizācijas projekti
 • Sabiedriskās apspriešanas par aktuālām tēmām
 • Skaidrojoša informācija un pasākumi
 • Peļņa (EUR)
 • Dividenžu izmaksas koeficents
 • Aktīvu pārvaldības politika
 • Conexus emitētie finanšu instrumenti
 • Tehnisko procesu emisijas (CH4, NOX, CO2)
 • Nepārtraukta gāzapgāde
 • Conexus infrastruktūrā transportētās vai uzglabātās atjaunīgās gāzes apjoms
 • Veselības un drošības indikatori
 • Apmācības kursu dalības līmenis
 • Digitalizācijas un kiberdrošības projekti
 • Spēja piesaistīt nepieciešamos nozares profesionāļus
REZULTĀTI 2027.GADĀ
 • Pabeigts pētījums par ūdeņraža ievadīšanas iespējām gāzes sistēmā
 • Pieejama infrastruktūra biometāna ievadīšanai, pārvadei un uzglabāšanai
 • Nav būtisku incidentu, nav gāzes plūsmas pārtraukumu gala lietotājiem
 • Mazāks administratīvais slogs
 • Dziļāka tirgus integrācija
 • Lielākas jaudas starpsavienojuma punktos
 • Nodrošināta kompresijas izņemšana Inčukalna PGK
 • Pilnībā saņemti atļautie ieņēmumi un sasniegta kapitāla atdeve līdzvērtīgu uzņēmumu līmenī
 • Pārskatīta un atjaunināta aktīvu pārvaldības politika
 • Dividendes izmaksātas saskaņā ar Dividenžu politiku
 • Klātbūtne kapitāla tirgos
 • Pabeigts Inčukalna PGK modernizācijas projekts
 • Nodrošināts nacionālais gāzes pieprasījums
 • Iespēja un tehniskais atbalsts biometāna ievadīšanai
 • Saules enerģijas ražotne Inčukalna PGK
 • Skaidrība par iespējām ievadīt ūdeņradiesošajā gāzes infrastruktūrā
 • SEG un NOX emisijas samazinātas tehnoloģiskajos procesos atbilstoši mērķiem
 • Nulle būtisku drošības incidentu
 • Izstrādātas mūžizglītības un kompetenču programmas ar augstu dalības līmeni
 • Pabeigti galvenie digitalizācijas projekti
 • Nodarbināts profesionāls personāls