Mērķis un stratēģija

Conexus vidēja termiņa (2019. – 2023. gadam) galvenie mērķi ir saistīti ar trīs jomām: tirgus attīstību, infrastruktūras nodrošināšanu un darbības attīstību. Stratēģiskie mērķi noteikti saskaņā ar Conexus vērtībām, uzņēmuma vīziju un saskaņā ar Conexus misiju – Veicināt ilgtspējīgu enerģijas tirgus darbību reģionā, nodrošinot uzticamu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas darbību.

Conexus stratēģiskās attīstības plānā 2019. – 2023. gadam definētie stratēģiskie mērķi ir šādi:

  1. Reģiona dabasgāzes tirgus attīstība, lai sasniegtu ilgtspējīgu Inčukalna PGK darbību tirgus apstākļos;
  2. Nodrošināt drošu, pieejamu un tirgus apstākļiem atbilstošu infrastruktūru.
  3. Ieviest ilgtspējīgu iekšējo un ārējo resursu darbspējas pārvaldību.

Līdz ar stratēģiskiem mērķiem, Conexus ir identificējis trīs attīstības vadmotīvus, kas vijas cauri visām plānotajām vidēja termiņa darbībām. Šie attīstības vadmotīvi papildina noteiktos stratēģiskos mērķus, veicina to īstenošanu un ir noteikti šādi:

Digitalizācija

Conexus darbība tiks vērsta uz tehnoloģiju modernizēšanu, pilnveidi, aktīvu, personāla un finanšu centralizētu pārvaldību, kā arī efektīvu resursu pārvaldes modeļa ieviešanu.

Enerģijas kompānija

Conexus vīzija ir kļūt par uzticamāko enerģijas avotu reģionā, kā rezultātā Conexus pakāpeniski plāno ieviest pakalpojumus ne tikai dabasgāzes, bet arī elektroenerģijas lietotājiem.

Sadarbība ar citiem reģiona PSO

Conexus vidējā termiņā plāno veicināt sadarbību ar citiem reģiona pārvades sistēmas operatoriem, koordinējot operatīvās darbības, kā arī ieviešot periodisku salīdzinošo analīzes sistēmu ar citiem reģiona PSO

Tirgus attīstība

“Reģiona dabasgāzes tirgus attīstība, lai sasniegtu ilgtspējīgu Inčukalna PGK darbību tirgus apstākļos”

Baltijas valstis kopā ar Somiju strādā pie vienota dabasgāzes tirgus izveides, kas varētu nākotnē kļūt par pirmo šāda veida vienotā tirgus reģionu ES. Lai būtu iespējams izveidot vienotu dabasgāzes tirgu nepieciešams harmonizēt pārvades sistēmas lietošanas noteikumus un balansēšanas pasākumus starp dalībvalstīm

Šī brīža tirgus apstākļos, kad ir mainīgs un neskaidrs regulatīvais ietvars un plānota vienota reģionālā tirgus izveide, būtiski ir pievērst uzmanību dabasgāzes tirgū notiekošajam, ar tirgus attīstību saistītām darbībām, kā arī veicināt sadarbību ar iesaistītajām pusēm.

Conexus prognozē, ka vienota tirgus izveide labvēlīgi ietekmēs Inčukalna PGK darbības potenciālu, tādēļ viens no galvenajiem mērķiem vienota tirgus apstākļos ir nodrošināt ilgtspējīgu Inčukalna PGK darbību. Lai izvairītos no situācijas, kad Inčukalna PGK tiek iesūknēts nepietiekams aktīvās dabasgāzes apmērs un tiek traucēta Inčukalna PGK darbība, Conexus arī turpmāk plāno piesaistīt jaunus krātuves lietotājus, informējot Somijas un citu kaimiņvalstu tirgus dalībniekus par iespējamajiem Inčukalna PGK piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām.

Kā viena no lielākajām Conexus priekšrocībām ir tas, ka Conexus ir vienots dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators un spēj lietotājiem piedāvāt lielāku elastību un izdevīgākus risinājumus. Lai nodrošinātu lietotāju prasības, vidējā termiņā tiks izvērtētas Inčukalna PGK attīstības iespējas un krātuves loma elektroenerģijas ģenerējošo jaudu garantēšanā. Tiek prognozēts, ka nākotnē Inčukalna PGK varētu būt būtiska loma ne tikai kā sezonālai krātuvei un nacionālās un reģionālās apgādes drošības risinājumam, bet arī kā vietējam gāzes piegāžu elastīguma avotam, kas palīdz nodrošināt nepieciešamo atbalstu ģenerējošo jaudu darbības garantēšanai, it īpaši sagaidāmajos elektroenerģijas tirgus apstākļos pēc desinhronizācijas.

 

Infrastruktūras attīstība

“Nodrošināt drošu, pieejamu un tirgus apstākļiem atbilstošu infrastruktūru”

Drošas infrastruktūras nodrošināšana vienmēr ir bijis pārvades un uzglabāšanas segmentu pamatmērķis. Arī turpmāk būtiski ir nodrošināt drošu, pieejamu un atbilstošu infrastruktūru. Conexus līdzīgi kā citiem kaimiņvalstu pārvades sistēmas operatoriem viena no galvenajām prioritātēm īstenot Eiropas kopējo interešu projektu ieviešanu. Vidējā termiņā plānots īstenot Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Igaunijas starpsavienojumu uzlabošanas projektus, kā arī Inčukalna PGK uzlabošanas projektu.

Conexus vidējā termiņā plāno turpināt esošās infrastruktūras tehnoloģisku modernizāciju, tajā skaitā esošās infrastruktūras atjaunošanu. Prioritāra uzmanība sistēmas nepārtrauktai funkcionēšanai tiks veltīta pazemes gāzesvadu cauruļu iekšējai diagnostikai un tās rezultātā atklāto defektu savlaicīgai novēršanai.

Vēsturiski nepietiekamas investīcijas ir ieguldītas digitālo risinājumu ieviešanai pārvades un uzglabāšanas sistēmās. Lai turpmāk būtu iespējams savlaicīgi identificēt un novērtēt sistēmas darbību, plānots izstrādāt tehnisko pārvaldības politiku, kā arī ieviest centralizētu aktīvu pārvaldības sistēmu. Ieviešot aktīvu pārvaldības sistēmu, būs iespējama pilnīga tehniskā ekspluatācijas procesa un parametru kontrole, kā arī sagaidāma aprīkojuma uzticamības paaugstināšana un remontdarbiem atvēlēto izdevumu samazināšana.

 

Darbības attīstība

“Ieviest ilgtspējīgu iekšējo un ārējo resursu darbspējas pārvaldību”

Saskaņā ar tirgus attīstības tendencēm būtiski ir pilnveidot uzņēmuma darbību un apmierināt ne tikai esošo un potenciālo klientu vēlmes, bet arī veicināt darbinieku izaugsmi un stiprināt iekšējo resursu vadību.

Vidējā termiņā viens no Conexus galvenajiem mērķiem ir ieviest un nodrošināt ilgtspējīgu iekšējo resursu darbības pārvaldību, nodrošinot gan cilvēkresursu un kompetenču attīstību, gan pārdomātu un ilgtspējīgu investīciju programmu un investīciju piesaisti sistēmas darbības nodrošināšanai, modernizācijai un atjaunošanai. Iekšējo resursu vadības stiprināšanas rezultātā būs iespējams uzlabot iekšējo procesu efektivitāti un veikt darbības optimizēšanu.

Ņemot vērā to, ka vēsturiski nepietiekamas investīcijas tika ieguldītas digitālo risinājumu ieviešanai pārvades un uzglabāšanas sistēmās, Conexus ir vērsts uz tehnoloģiju modernizēšanu un pilnveidi. Vidējā termiņā plānots ieviest centralizētu cilvēkresursu, aktīvu pārvaldības un finanšu vadības sistēmu. Centralizētu informācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešana un atjaunošana veicinās efektīvu resursu pārvaldību, kā arī novērsīs iespējamos ar drošību saistītos riskus.

  • Digitalizācija. Conexus viena no lielākajām vērtībām ir lojāli un profesionāli darbinieki. Lai nodrošinātu darbinieku izaugsmi un pilnveidi, Conexus plāno realizēt darbinieku apmācības atbilstoši nepieciešamajām kompetencēm. Papildus, Conexus plāno izstrādāt darbinieku kompetenču vadības plānu, ar kura palīdzību būtu iespējams identificēt darbinieku stiprās jomas un precīzāk noteikt katram darbiniekam nepieciešamās apmācības.
  • Iekšējo resursu vadība. Conexus darbības nodrošināšanā būtiska ir efektīva iekšējo resursu vadība. Lai to būtu iespējams nodrošināt, vidējā termiņā Conexus plāno izstrādāt pārvaldības un uzraudzības procesu politikas, kā arī ieviest centralizētu pārvaldības sistēmu. Papildus Conexus kopā ar citiem pārvades sistēmas operatoriem plāno izveidot vienotu salīdzinošās analīzes sistēmu, tādējādi nodrošinot efektīvāku informācijas apriti un darbības sinhronizēšanu.
  • Finanšu resursu vadība. Vidējā termiņā Conexus plāno nodrošināt ilgtspējīgu investīciju piesaisti, optimālas izmaksu bāzes uzturēšanu, kā arī ilgtspējīgu dividenžu politiku.

Iepazīties ar stratēģijas dokumentu iespējams šeit.