Tehniskie ierobežojumi Inčukalna PGK objektu tuvumā

Šī materiāla mērķis ir informēt nekustamā īpašuma īpašniekus par saimnieciskās darbības aprobežojumiem un drošības prasībām Inčukalna pazemes gāzes krātuves objektu (dabasgāzes krātuves urbumi, gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, dabasgāzes kompresoru stacijas, dabasgāzes savākšanas punkti, u.c.) (turpmāk – PGK objekti) aizsargjoslās.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve darbību nodrošina akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” struktūrvienība Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kuras pamatdarbības procesi ir dabasgāzes iesūknēšana (vasaras periodā), dabasgāzes uzglabāšana un dabasgāzes izņemšana (ziemas periodā). Pa gāzesvadiem tiek pārvadīta dabasgāze ar ļoti augstu spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, līdz ar to saskaņā ar Aizsargjoslu likumu gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un PGK objektiem ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas.

1.Ekspluatācijas aizsargjoslas.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22.pantu ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju. PGK objektiem ir noteiktas šādas ekspluatācijas aizsargjoslas:

1.1.ap dabasgāzes krātuves urbumiem - 50 metru attālumā no urbuma;

1.2.ap dabasgāzes kompresoru stacijām - 10 metru attālumā no iežogojuma;

1.3.ap dabasgāzes savākšanas punktiem - 10 metru attālumā no iežogojuma;

1.4.ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem - 15 m attālumā katrā pusē no gāzesvada ass.

2.Drošības aizsargjoslas.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322.pantu drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā. PGK objektiem ir noteiktas šādas drošības aizsargjoslas:

2.1.ap dabasgāzes krātuves urbumiem ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumiem, kuri nav savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni - 100 metru attālumā no urbuma;

2.2.ap dabasgāzes krātuves urbumiem, kuri atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni - 300 metru attālumā no urbuma;

2.3.ap dabasgāzes kompresoru stacijām - 450 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām;

2.4.ap dabasgāzes savākšanas punktiem - 300 metru attālumā;

2.5.ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem ar diametru līdz 300 mm - 75 metru attālumā;

2.6.ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem ar diametru no 300 mm līdz 600 mm - 125 metru attālumā;

2.7.ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem ar diametru no 600 mm līdz 800 mm - 150 metru attālumā.

3.Vispārīgie aprobežojumi un drošības prasības nekustamā īpašuma īpašniekiem aizsargjoslās.

Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā. Ir šādi vispārīgiem aprobežojumi un drošības prasības PGK objektu tuvumā un aizsargjoslās:

3.1.Inčukalna PGK darbiniekiem jāļauj piekļūt nekustamajā īpašumā esošiem PGK objektiem un to aizsargjoslām, lai varētu nodrošināt PGK objektu uzturēšanu un veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamos darbus (Aizsargjoslu likuma 61.panta vienpadsmitā daļa);

3.2.būt uzmanīgiem ugunsbīstamajā (pavasara-vasaras) periodā. Uzturēt nekustamajā īpašumā esošās robežas ap PGK objektiem ugunsdrošā stāvoklī, attīrot tās no sausas zāles, krūmiem un kokiem, ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” noteikto (40.punkts). Nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka;

3.3.bez vajadzības netuvoties PGK objektiem, neatrasties ar žogu ierobežotajās PGK objektu zonās un nekādā gadījumā neaiztikt PGK objektu aprīkojuma virszemes daļas;

3.4.pievērst īpašu uzmanību informatīvajām zīmēm gāzesvadu un urbumu aizsargjoslās, ievērot to prasības;

3.5.nekavējoties informēt par jebkuriem drošības pārkāpumu incidentiem PGK objektos vai to tiešā tuvumā un pazīmēm, kas varētu liecināt par potenciālu apdraudējumu (piemēram, bez uzraudzības atstātiem priekšmetiem – automašīnām, somām, saiņiem, konteineriem u.c., kas ilgstoši atstāti bez uzraudzības un cita veida aizdomīgām darbībām);

3.6.dabasgāzes noplūdes konstatēšanas gadījumā (piemēram, svilpšana, burbuļošana zemē), par sprādzieniem vai ugunsgrēkiem nekavējoties ziņot Inčukalna PGK.

4.Aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 56.pantu ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm papildus šā likuma 35. un 58.2 pantā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:

4.1.aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

4.2.aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;

4.3.aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;

4.4.aizliegts aizkraut un norobežot ar žogiem pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;

4.5.aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;

4.6.aizliegts aizkraut un norobežot ar žogiem pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm un krātuvēm;

4.7.aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;

4.8.aizliegts būvēt jebkuras ēkas;

4.9.aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas;

4.10.aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;

4.11.aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, kā arī veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus;

4.12.aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt gāzapgādes uzņēmuma darbiniekus (Inčukalna PGK darbiniekus), kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus;

4.13.ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” (Inčukalna PGK), aizliegts:

4.13.1.veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,

4.13.2.veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,

4.13.3.veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),

4.13.4.būvēt, atjaunot vai pārbūvēt inženierbūves,

4.13.5.ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,

4.13.6.veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.

5.Aprobežojumi drošības aizsargjoslās.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu drošības aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām tiek noteikti šādi aprobežojumi:

5.1.aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās ēkas par dzīvojamām ēkām, kā arī – ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku (akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (Inčukalna PGK)) – pārbūvēt esošās ēkas;

5.2.aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības un atpūtas būves vai iestādes vai esošās ēkas pārbūvēt par sporta, izglītības un atpūtas būvēm vai iestādēm;

5.3.aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;

5.4.aizliegts rīkot publiskus pasākumus;

5.5.aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt vides un cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, gāzes regulēšanas punktu, dabasgāzes kompresoru staciju, gāzes krātuvju, šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai automobiļu gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;

5.6.gāzesvada īpašnieks (akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”) kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstāšanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.

6. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35.panta sestās daļas noteikumus, jebkurai juridiskai un fiziskai personai, veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot ir šādi pienākumi:

  1. 1. iesniegt un saskaņot ar Inčukalna PGK pildāmo darba plānu (projektu) un 5 darba dienas pirms darba uzsākšanas izsaukt Inčukalna PGK pārstāvi (tālr. 67048011, mob. 29440627, e-pasts nikolajs.gutarovics@conexus.lv) un iepazīstināt ar darba specifiku;
  2. 2. darbus veikt tikai pēc vienošanās par noteikumiem zemes darbu izpildei aizsargjoslās parakstīšanas ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” (Inčukalna PGK).

7.Aizsargjoslu likuma vai Ugunsdrošības noteikumu prasību neievērošana PGK objektu aizsargjoslās var radīt tā objektu avārijas stāvokli, kura sekas var būt materiālo vērtību un cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs dabasgāzes piegādes pārtraukums patērētājiem. Tādējādi fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj iepriekš minētās prasības, var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi PGK objektu aizsargjoslās, risināt akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, “Inčukalna gāzes krātuve”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144.

Saziņas līdzekļi:

tālr. 67048000, kratuve@conexus.lv - lietvedības sekretāre;

Gāzes noplūdes, ugunsgrēka un citos ārkārtas gadījumos zvanīt pa tālruņiem:

112 - Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs,

67048017, 67048019, mob. 29440121 - Inčukalna PGK diennakts dispečeri.

 

Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve