Cel trauksmi

Kas ir trauksmes celšana?

 • Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid" (turpmāk Conexus) darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli;
 • Trauksmes celšanas mērķis ir novērst krāpšanas vai negodprātīgas rīcības gadījumus, vai normatīvo aktu pārkāpumus Conexus;
 • Trauksmi var celt par pārkāpumiem, kuri norādīti Trauksmes celšanas likumā, un par Conexus Ētikas kodeksu normu pārkāpumu.

Kas nav trauksmes celšana?

Par trauksmes celšanu netiek atzīta:

 • apzināti nepatiesas vai nepamatotas informācijas sniegšana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;
 • jebkura rīcība, kuras motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai personīga labuma gūšana.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs var būt ikviens Conexus darbinieks, amatpersona vai cita fiziskā persona, ar kuru Conexus noslēdzis līgumu par noteikta darba vai pakalpojuma izpildi un kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt Conexus interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kur ziņot par iespējamo pārkāpumu?

Trauksmi var celt divējādi:

 • vēršoties Conexus (iekšējā trauksmes celšana);
 • kompetentajā institūcijā.

Trauksmes celšanas likuma 4.panta otrā daļa arī nosaka, kādos gadījumos trauksmi varēs celt, sniedzot informāciju publiski. Lai celtu trauksmi, var izmantot arī trauksmes cēlēju kontaktpunkta, biedrības vai nodibinājuma, arodbiedrības vai to apvienības starpniecību.

Kam un kā adresēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Jāizmanto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa, kura jāadresē AS “Conexus Baltic Grid” Iekšējā audita departamenta vadītājam (personīgi):

 • kā elektroniski parakstīts dokuments uz e-pasta adresi trauksme@conexus.lv;
 • papīra formā, kas jāievieto slēgtā aploksnē un jānogādā AS "Conexus Baltic Grid" Stigu ielā 14, Rīgā, vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (“Inčukalna gāzes krātuve”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā) izvietotajā pastkastē;
 • klātienē (par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot uz tel. 27896601);
 • pastāv iespēja iesniegt anonīmu trauksmes cēlēja ziņojumu. Ņemot vērā, ka anonīms ziņotājs nebūs identificējams, anonīms ziņojums tiks apstrādāts atbilstoši iespējām un trauksmes cēlējam netiks nodrošinātas likumā un noteikumos paredzētās aizsardzības garantijas un atgriezeniskā saite par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu

Kur konsultēties par trauksmes celšanu?

Konsultācijas par trauksmes celšanu saskaņā ar Trauksmes celšanas noteikumiem AS "Conexus Baltic Grid" sniedz Iekšējā audita departamenta vadītājs, rakstot uz e-pastu trauksme@conexus.lv vai zvanot pa tālruni 27896601. Informācija, kuru konsultācijas ietvaros ir saņēmusi kontaktpersona, ir konfidenciāla.

Dokumenti: Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kā arī kompetento institūciju saraksti ir pieejami vietnē http://www.trauksmescelejs.lv.