Drošības informācija iedzīvotājiem

Informatīvā materiāla mērķis ir informēt akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk - Inčukalna PGK) apkārtnē dzīvojošos iedzīvotājus un tuvumā izvietotos uzņēmumus par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avāriju gadījumā Inčukalna PGK objektos, kā arī paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

Inčukalna PGK īstenotās drošības darbības ir vērstas uz rūpnieciskās avārijas nepieļaušanu un tiek organizētas, lai ievērotu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Inčukalna PGK apliecina, ka piemēro normatīvos aktus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem. Saskaņā ar Ministru Kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” ir izstrādāts objekta Drošības pārskats, kas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā, Civilās aizsardzības plāns, kas iesniegts izskatīšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un iesniegts iesniegums par bīstamām ķīmiskajām vielām Valsts vides dienestā.

Inčukalna PGK savā darbībā vadās pēc starptautiski atzītiem kvalitātes, vides, veselības un drošības sistēmu standartiem.

INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU

AS „Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Uzņēmums ir izveidots 2016. gada decembrī, kad, tuvojoties Latvijas gāzes tirgus liberalizācijai 03.04.2017., saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Gāzes direktīvas un Ministru kabineta noteiktajiem regulētā tirgus principiem, AS „Latvijas Gāze” tika reorganizēta divās atsevišķās struktūrvienībās. AS „Conexus Baltic Grid” tika nodota dabasgāzes infrastruktūra: vienotās dabasgāzes pārvades sistēmas operators un uzglabāšanas operators - Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

ATRAŠANĀS VIETA

AS „Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

ATBILDĪGĀ PERSONA

Atbildīgā persona par Inčukalna PGK pastāvošās drošības sistēmas uzturēšanu, civilās aizsardzības pasākumu plānošanu un īstenošanu, kā arī par vadību un rīcības koordinēšanu rūpniecisko avāriju gadījumos - Inčukalna PGK vadītājs.

KONTAKTI:

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”
Tālrunis: 67087900, 67087999
E-pasts: info@conexus.lv

Inčukalna pazemes gāzes krātuve:
Tālrunis: 67048000, mob. 27880227 (sekretāre)
67048017, mob. 29440121 (dispečeru punkts)
E-pasts: kratuve@conexus.lv

PAPILDUS INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS IESPĒJAS

 • Plašāka informācija par akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” ir pievienota uzņēmuma mājaslapā www.conexus.lv
 • B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja un ar to saistītie lēmumi ir pieejami Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv
 • Ar Drošības pārskatu var iepazīties Inčukalna PGK caurlaidē pie apsardzes darbinieka (darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 (piektdienās līdz plkst.15:45)) vai iepriekš sazinoties pa e-pastu: kratuve@conexus.lv
 • Ar ārpus objekta Civilās aizsardzības plānu var iepazīties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā www.vugd.gov.lv

OBJEKTA UN IEKĀRTU DARBĪBAS IZKLĀSTS

Inčukalna PGK ir nozīmīgs stratēģiskais objekts visā Baltijas reģionā, kas nodrošina visa reģiona enerģētisko drošību un neatkarību. Inčukalna PGK aktīvās dabasgāzes ietilpība var sasniegt līdz pat 2,3 miljonus kubikmetrus, kas pilnīgi spēj nodrošināt Latvijas un reģiona vajadzības pēc kurināmā izejmateriāla.

Inčukalna PGK pamatdarbības procesi ir:

 • dabasgāzes iesūknēšana (vasaras periodā);
 • dabasgāzes uzglabāšana Inčukalna PGK;
 • dabasgāzes izņemšana (ziemas periodā).

Inčukalna PGK esošā tehnoloģisko procesu vadības, uzraudzības un drošības sistēma ir automatizēta, kas samazina rūpniecisko avāriju atgadīšanās iespējas un ļauj operatīvi reaģēt uz notikušiem negadījumiem.

Dabasgāzes iesūknēšanai Inčukalna PGK tiek izmantotas divas kompresoru stacijas (KS1 un KS2), kas nodrošina dabasgāzes pakāpenisku saspiešanu līdz 105 bar spiedienam. Dabasgāze pa cauruļvadiem tiek padota uz ekspluatācijas urbumiem un iesūknēta pazemes porainā smilšakmens slānī, kas ir pārklāts ar gāzi necaurlaidīgiem iežu slāņiem. Inčukalna PGK ir izveidoti 93 ekspluatācijas urbumi, 47 novērojumu urbumi un 23 kontroles urbumi.

Gāzes uzglabāšanas dziļums ir 700-800 m, kas ļauj dabasgāzi uzglabāt droši un ekonomiski efektīvi. Pazemes ģeoloģiskās struktūras veidojumu platība ir ~ 25 km2 Sējas, Krimuldas un daļēji Inčukalna novadu teritorijās. Gāzes uzglabāšanas periodā tiek veikts gāzes burbuļa monitorings.

Veicot dabasgāzes izņemšanu, tiek atvērti noteikti gāzes krātuves urbumi un dabasgāze ar krātuvē esošo spiedienu tiek padota uz gāzes savākšanas punktiem, kur notiek tās attīrīšana un sausināšana. Pēc dabasgāzes uzskaitīšanas tā tiek padota uzņēmumam piederošajā dabasgāzes pārvades sistēmā.  Pārvades sistēmas gāzes cauruļvadu kopējais garums Latvijas teritorijā ir 1190 km un tie savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.

INFORMĀCIJA PAR BĪSTAMAJĀM VIELĀM, KAS VAR IZRAISĪT RŪPNIECISKO AVĀRIJU

Bīstamas ķīmiskās vielas, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju:

 • Dabasgāze, CAS Nr. 8006-14-2
 • Raksturīgās bīstamības: 1.kategorijas uzliesmojoša gāze
 • H220 - īpaši viegli uzliesmojoša gāze

Ķīmisks maisījums, vieglāks par gaisu. Galvenā sastāvdaļa - metāns 98% un citas gāzes un savienojumi. Uzglabājamā dabasgāze ir bez smaržas. Līdz ar to, lai gāze būtu sajūtama cilvēkiem, pārvades sistēmas operators veic tās odorizāciju, pievienojot etilmerkaptānu. Rezultātā dabasgāze iegūst specifisku smaržu pirms padeves patērētājiem.

Ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. Dabasgāze ir viena no siltumnīcas efektu izraisošām gāzēm.

Simptomi un iedarbības sekas: Gadījumā, ja koncentrēta dabasgāzes strūkla nokļuvusi uz ādas vai acīs, tā var izraisīt apsaldējumus. Dabasgāze nav toksiska, to ieelpojot. Lielās koncentrācijās var radīt smacējošu efektu.

Metanols, CAS Nr. 67-56-1

Raksturīgās bīstamības: 2.kategorijas uzliesmojošs un 3. kategorijas toksisks šķidrums

 • H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
 • H301+H311+H331 Toksisks, ja norīts, saskaras ar ādu vai iekļūst elpceļos
 • H370 - rada orgānu bojājumus

Inčukalna PGK izmanto kā palīgproduktu bezavārijas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai. Degošs. Tvaiki ir smagāki par gaisu, tie izplatās tuvu zemei un savienojumā ar gaisu veido sprādzienbīstamus maisījumus. Var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

Simptomi un iedarbības sekas:

Pēc saskares ar acīm veidojas konjunktīvs apsārtums acīs, konjunktīva tūska (hemoze) acīs, konjunktivīts (rozā acis). Pēc saskares ar ādu veidojas vietējs apsārtums. Pēc norīšanas: nelabums, reibonis, vemšana, narkotiskā iedarbība. Lielas devas var izraisīt komu un nāvi, galvassāpēm un reibonim var sekot samaņas zaudēšana un bezsamaņa, akluma risks. Pēc ieelpošanas: klepus.

INFORMĀCIJA PAR RŪPNIECISKĀS AVĀRIJAS BĪSTAMĪBU, TO ATTĪSTĪBAS SCENARIJIEM UN RISKA FAKTORIEM

Inčukalna PGK ir veikts industriālā riska novērtējums, kurā analizēti riska faktori ar ārpus objekta ietekmi, kas var izraisīt avārijas katrā no tehnoloģiskajiem objektiem. Potenciālie rūpnieciskās avārijas riska faktori ir:

 • kompresoru stacijas (KS1 un KS2), to tehnoloģiskais aprīkojums un sistēmas;
 • gāzes savākšanas punkti (GSP1, GSP2 un GSP3) un to tehnoloģiskais aprīkojums;
 • urbumi un to armatūra;
 • cauruļvadi un to armatūra

Riska novērtējumā netiek izskatīti avārijas attīstības scenāriji, kas saistīti ar pazemes gāzes krātuvi, jo ģeoloģiskie pētījumi liecina, ka krātuvi nosedzošie slāņi ir hermētiski un nekāda gāzes plūsma vertikālā virzienā nenotiek.

Rūpnieciskas avārijas Inčukalna PGK teritorijā var tikt saistītas ar bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu (dabasgāzes un metanola) noplūdi un šīs noplūdes sekām.

Dabasgāze

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu, tāpēc noplūdes gadījumā, ja nav aizdedzināšanas ierosinātāju, tā samērā strauji celsies uz augšu un sajauksies ar tīrām gaisa masām. Tomēr lielā dabasgāzes spiediena dēļ gāzes komunikācijās un tehnoloģiskajā aprīkojumā pastāv iespēja, ka avārijas gadījumā veidosies mehāniskās dabas dzirksteles, kas izplūstošo gāzi var aizdedzināt. Ņemot vērā dabasgāzes īpašības, iespējamas tādas avārijas izpausmes ar iedarbības izplatību kā:

 • strūklas ugunsgrēks;
 • gāzes mākoņa ugunsgrēks;
 • gāzes mākoņa sprādziens.

Pēkšņas dabasgāzes ugunsgrēka un/vai sprādziena laikā sagaidāma siltumstarojuma, sadegšanas produktu, dūmu un arī toksisku tvaiku izplatība ugunsgrēka avota tuvumā. Gāzes mākoņa sprādziena gadījumā izplatās pārspiediena vilnis, kas var sagraut ēkas, kā arī apdraudēt cilvēka dzīvību un apkārtējo vidi. Sprādziena radītais iedarbības attālums un radītās sekas atkarīgas no produkta daudzuma, kas iesaistīts sprādzienā. Cilvēki var ciest no sprādziena viļņa izraisītas lidojošu priekšmetu iedarbības, kas var izraisīt bojāeju vai rādīt smagus miesas bojājumus.

Uzmanību! Gāzesvada sprādziena gadījumā ar tam sekojošu gāzes degšanu apmēram 600 m zonā var veidoties liels siltumstarojums, tādēļ steidzami jādodas prom no šīs zonas.

Metanols

Tā kā metanols ir šķidra ķīmiska viela, tā izplūdes gadījumā veidosies produkta peļķe, kas atkarībā no noplūdes vietas var izplūst ierobežotā laukumā (dzelzsbetonā apvaļņojumā). Metanolam neaizdegoties, tas iztvaikos, radot gaisa piesārņojumu. Taču veiktie aprēķini liecina, ka tipiskos apkārtējās vides apstākļos bīstamās tvaiku koncentrācijas sagaidāmas tikai izlijuma vietas tiešā tuvumā.

Metanola aizdegšanās gadījumā avārija attīstīsies kā peļķes ugunsgrēks ar tā radītā siltumstarojuma iedarbības izplatību.

Inčukalna PGK iespējamie rūpniecisko avāriju attīstības scenāriji ir novērtēti sadarbībā ar SIA „Risks un audits” konsultantiem un apkopoti Inčukalna PGK Drošības pārskatā. Svarīgākie slēdzieni un novērtēto rūpniecisko risku scenāriju dati ir ietverti Inčukalna PGK Civilās aizsardzības plānā.

INFORMĀCIJA PAR TO, KĀ BRĪDINĀS UN INFORMĒS PAR RŪPNIECISKO AVĀRIJU UN KĀ JĀRĪKOJAS UN JĀIZTURAS IEDZĪVOTĀJIEM, KURI VAR TIKT IETEKMĒTI ŠĀDĀ AVĀRIJĀ

Inčukalna PGK apstiprina to, ka ir ierīkota trauksmes un apziņošanas sistēma, kā arī ir noteikta kārtība (apziņošanas shēma), kādā notiek sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citiem operatīvajiem dienestiem tiek veikti reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi nevēlamu notikumu vai rūpnieciskās avārijas gadījumā. Avārijas gadījumā saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu tiek apziņotas visas nepieciešamās valsts iestādes, pašvaldības un Inčukalna PGK personas.

Lai brīdinātu sabiedrību rūpnieciskas avārijas gadījumā, kuras rezultātā var tikt apdraudēti iedzīvotāji ar bīstamo vielu iedarbību vai siltumstarojumu, tiks iedarbinātas Inčukalna PGK objektos uzstādītas 3 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā.

Papildus tam avārijas gadījumā paredzēts brīdināt telefoniski vietējās pašvaldības un blakus esošos uzņēmumus.

Savukārt, izdzirdot trauksmes sirēnu skaņas signālu, lai saņemtu informāciju par tās nostrādāšanas iemeslu, lūdzam iedzīvotājus pēc iespējas ātrāk zvanīt uz:

 • Inčukalna PGK tālruņiem 67048017, 67048019, mob. +371 29440121

​pašvaldību tālruņiem:

 • Sējas novada tālruņiem 67977739, 
 • Krimuldas novada tālruņiem 67976858, 
 • Inčukalna novada mob. tālruni 29186697.

Informācijai! Šobrīd Inčukalna PGK strādā pie inženiertehniskiem risinājumiem, kas spēj nodrošināt iedzīvotāju agrīnās brīdināšanu par rūpnieciskas avārijas draudiem un nepieciešamo rīcību.

RĪCĪBA SAŅEMOT BRĪDINĀJUMU PAR AVĀRIJU

Dzirdot nepārtrauktu trauksmes sirēnas signālu – papildu informāciju par rūpniecisko avāriju un veicamajiem aizsardzības pasākumiem var saņemt, zvanot uz Inčukalna PGK tālruņiem 67048017, 67048019, mob. 29440121

Rīcība atrodoties telpās - saņemot brīdinājumu par avāriju, aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus.

Rīcība atrodoties ārpus telpām - saņemot brīdinājumu par avāriju, steidzami dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem).  Ja tas nav iespējams, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā.

Ieklausieties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas vai Inčukalna PGK personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildiet tos.

Nelietojiet atklātu uguni un neveiciet darbības, kas izraisa dzirksteļošanu vai ugunsliesmu rašanos. Ja iespējams, pārliecinieties, ka apkārtējiem ir zināms par avāriju un ir skaidrs, kā rīkoties.

Evakuācija - sabiedrībai informācija par evakuācijas nepieciešamību un tās kārtību tiks paziņota plašsaziņas līdzekļos vai ar glābšanas dienestu vai policijas skaļruņu palīdzību. Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personu apliecinošus dokumentus, naudu, zāles un pirmās nepieciešamības priekšmetus. Pirms evakuācijas noslēdziet elektropadevi, gāzes un ūdens padevi.

Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (galvassāpes, vājums, līdzsvara traucējumi un vemšana) doties uz tuvāko medicīnas iestādi vai, ja Jūsu tuvumā ir cietušie, nekavējoties izsauciet Neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu pa tālruni 113.

NECELIET PANIKU UN SAGLABĀJIET MIERU!

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ AICINĀM IEVĒROT OPERATĪVO DIENESTU RĪKOJUMUS, INSTRUKCIJAS UN PRASĪBAS!

KUR VĒL ZVANĪT ĀRKĀRTĀS SITUĀCIJĀS?

 • Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112
 • Savlaicīga un nekavējoša attiecīgo dienestu informēšana garantē ātru un efektīvu rīcību ārkārtēju notikumu gadījumos. Zvans ir bezmaksas no jebkura telefona, kā arī bez mobilā telefona SIM kartes - no jebkuras vietas Latvijā, kur ir mobilā tīkla pārklājums.
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112
 • Valsts policija: 112 vai 110
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests: 112 vai 113
 • Gāzes noplūdes pazīmes, ugunsgrēka vai citu avāriju gadījumā Inčukalna PGK objektu, gāzesvadu vai urbumu tuvumā, lūdzam Jūs informēt par notikušo Inčukalna PGK dispečerus: 67048 017, 67048 019, mob. 29440121

Inčukalna PGK ir nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums, lai rīkotos rūpnieciskās avārijas gadījumā, kā arī īstenotu preventīvos pasākumus iespējamo avāriju seku samazināšanai, ierobežošanai vai likvidēšanai. Inčukalna PGK turpina darbu pie riska situācijas uzraudzības, analīzes un drošības sistēmas pilnveides.

Šis informatīvais materiāls ir saskaņots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un pieejams Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”, 2017.

(2021.gada veiktas nebūtiskās redakcionālas izmaiņas)