Kas ir neitralitātes maksa?

Kas ir neitralitātes maksa?
Neitralitātes maksa ir maksa, ko pārvades sistēmas operators maksā pārvades sistēmas lietotājiem vai saņem no tiem saistībā ar pārvades sistēmas balansēšanu. Šo maksu veido starpība starp pārvades sistēmas operatora izmaksām un ieņēmumiem no balansēšanas darbībām. Neitralitātes maksa nodrošina pārvades sistēmas operatora finansiālu neatkarību jeb veikto balansēšanas pasākumu izmaksu neitralitāti un ļauj veikt pārvades sistēmas operatora pamatfunkciju. Iekasējot neitralitātes maksu, pārvades sistēmas operators finansiāli negūst vai nezaudē. Neitralitātes maksa netiek uzkrāta.

Kā aprēķina neitralitātes maksu?
Neitralitātes maksu nosaka summējot kopā pārvades sistēmas operatora ieņēmumus un izdevumus no dienas nebalansa maksām, operatora veiktajām balansēšanas darbībām un administratīvajiem izdevumiem šo darbību veikšanai. Iegūtā summa tiek dalīta ar visu iepriekšējā mēnesī sistēmas lietotājiem piešķirto no vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu summu, tai skaitā izvadīto dabasgāzes daudzumu virtuālajā tirdzniecības punktā, tādējādi aprēķinot neitralitātes maksas vērtību, ko norāda euro/MWh ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
Ikmēneša neitralitātes maksas kopsumma, kas attiecināma uz katru no lietotājiem, tiek noteikta, reizinot neitralitātes maksas vērtību ar attiecīgā lietotāja visu piešķirto no vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes apjomu.

Kas maksā neitralitātes maksu?
Neitralitātes maksa var būt gan pozitīva, gan negatīva. Negatīvas neitralitātes maksas gadījumā pārvades sistēmas operators neitralitātes maksu maksā pārvades sistēmas lietotājiem. Pozitīvas neitralitātes maksas gadījumā pārvades sistēmas operators neitralitātes maksu iekasē no pārvades sistēmas lietotājiem.

Vai neitralitātes maksa mainīsies?
Neitralitātes maksa tiek aprēķināta reizi mēnesī un mainās katru mēnesi. Līdz katra mēneša 12. datumam aprēķinātā neitralitātes maksas vērtība tiek publicēta conexus.lv. 2021. gada decembra mēnesī piemērojamā neitralitātes maksas vērtība bija -0.40 EUR/MWh (pārvades sistēmas operators to maksāja pārvades sistēmas lietotājiem). 2022. gada janvāra mēnesī piemērojamā neitralitātes maksas vērtība bija 0.37 EUR/MWh (tā tika iekasēta no pārvades sistēmas lietotājiem).