Biometāna ievades punkti

Conexus Baltic Grid attīstīs pirmo centralizēto biometāna ievades punktu Baltijā un nodrošinās izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu no atjaunojamiem energoresursiem ražotai gāzei

Lai veicinātu biometāna ražošanu Latvijā un nodrošinātu brīvu tā apriti, AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) ir izstrādājis Baltijā unikālu risinājumu, kur ar viedās sistēmas palīdzību paredzēts nodrošināt iespēju biometāna ražotājiem, kuru ražotne atrodas salīdzinoši lielā attālumā no gāzesvadu pārvades sistēmas, no ražotnes nogādājot biometānu uz centralizētu biometāna ievades punktu (turpmāk – BMIP), to ievadīt Conexus sistēmā.

Šobrīd Latvijā salīdzinoši nedaudzas potenciālās biometāna ražotnes atrodas pārvades vai sadales sistēmu tuvumā, kur ierīkot tiešo sistēmas pieslēgumu ir ekonomiski pamatoti. Lai nodrošinātu maksimālu Latvijas biometāna ražošanas potenciāla attīstību, Conexus veido papildu risinājumu, īstenojot tā sauktā “virtuālā cauruļvada” koncepciju. Tas nozīmē, ka saražoto biometānu no ražotnēm līdz ieejas punktam pārvades sistēmā BMIP ražotājs nogādā pa koplietošanas autoceļiem izmantojot kravas autotransportu un augstspiediena (250-300 bar) metāna konteinerus. BMIP, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, atrodas pārvades sistēmas operatora iekārtas drošai biometāna ievadīšanai pārvades sistēmā, uzskaitei, kvalitātes kontrolei un attālinātai BMIP vadībai.

Conexus, analizējot datus par esošo biogāzes ražotņu izvietojumu un novērtējot potenciālo biometāna ražošanas apjomu, 2022. gadā identificēja četrus potenciālos pirmās kārtas BMIP. Balstoties uz šiem datiem Conexus veica sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot ieinteresētajam pusēm iespēju sniegt savu viedokli par BMIP projektu. Ņemot vērā iesaistīto pušu pausto interesi, Conexus nolēma BMIP ieceres īstenošanu sākt ar Džūkstes BMIP, ar laiku attīstot arī pārējos punktus, balstoties uz pirmā BMIP darbības laikā uzkrāto pieredzi. Džūkstes BMIP varētu apkalpot līdz divdesmit 50 - 60 km rādiusā esošus biometāna ražotājus.

1. attēls. Potenciālo BMIP izvietojums

Šī brīža BMIP projekta iecere paredz, ka sistēmā ievadāmā biometāna uzskaite un kvalitātes kontrole notiks ievades punktā, identificējot piegādātāju, transportu un kravu, sistēmā ievadīto daudzumu attiecinot uz konkrēto ražotāja norādīto saņēmēju. BMIP sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātei jāatbilst spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam par ievadāmās gāzes kvalitāti, līdzīgi kā tas ir noteikts sistēmas pieslēgumu gadījumam. Šobrīd Conexus strādā pie detalizētas procesu analīzes, vērtē un izstrādā BMIP darbības principus. Vienlaikus, biometāna ražotājiem joprojām pastāv iespēja veidot arī tiešos pieslēgumus savstarpēji savienotajai gāzes sistēmai.

Savstarpēji savienotā sistēmā ievadītā biometāna balansēšana notiks atbilstoši esošajai balansēšanas kārtībai. Iecerēts, ka par BMIP izmantošanu tiks piemērots vienotais ieejas tarifs, kā jebkuram citam sistēmas ieejas punktam.

2. attēls. BMIP projekta virzības laika grafiks