Paziņojums par AS “Conexus Baltic Grid” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģ. nr. 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2023. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, Sapulcē Sabiedrības akcionāri var piedalīties klātienē, gan arī attālināti, izmantojot arī elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

 1. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.
 2. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2022. gada ilgtspējas un gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.
 3. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” peļņas izlietošana.
 4. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” akciju konversija.
 5. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtu grozījumi.
 6. Centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēle.
 7. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes vēlēšanas.

Balsošana pirms akcionāru sapulces

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas ir nosūtīta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē sadaļā “Informācija.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv; vai
 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. Balsojuma veidlapai nav jābūt notariāli apliecinātai, taču tai obligāti jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Izmantojot pielikumā pievienoto balsošanas uzdevumu, akcionāra parakstam nav nepieciešams notariāls apliecinājums.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemti vērā visi balsošanas uzdevumi, kas saņemti Sabiedrībā līdz 2023. gada 27. aprīlim.

Priekšsapulce

Lai akcionāriem nodrošinātu objektīvu un vispusīgu informāciju balsošanai pirms sapulces, Sabiedrības valde 2023. gada 13. aprīlī plkst. 10.00,izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu, organizēs informatīvu priekšsapulci, kuras laikā akcionāri tiks iepazīstināti ar Sabiedrības 2022. gada darbības rezultātiem un sniegta informācija par visiem akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Lai reģistrētos dalībai priekšsapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas ir nosūtīta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē sadaļā “Informācija.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv; vai
 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai priekšsapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai priekšsapulcē līdz 2023. gada 12. aprīļa plkst. 16.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes priekšsapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms priekšsapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, kā arī Akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāru datiem.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce notiks Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, taču vienlaikus sapulcē būs iespējams piedalīties, izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu. Aicinām akcionārus izmantot šo iespēju. Lai reģistrētos dalībai sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas ir nosūtīta kopā ar šo paziņojumu un būs pieejama arī Sabiedrības tīmekļvietnē sadaļā “Informācija.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv; vai
 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs atbilstoši pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2023. gada 24. aprīļa plkst. 16.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e‑pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks katra akcionāra identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, kā arī Akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāra datiem.

Balsošana akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu.

Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2023. gada 27. aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāru tiesības

Akcionāri, uz kuriem attiecas Sabiedrības Statūtu 17. punktā noteiktais aizliegums, nav tiesību piedalīties akcionāru sapulcē. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma un pieteikuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Visām izsniegtajām pilnvarām jābūt parakstītām ar elektronisko parakstu vai notariāli apliecinātām.

Akcionāriem, uz kuriem neattiecas Sabiedrības Statūtu 17. punktā noteiktais aizliegums, un kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Sabiedrības 2022. gada ilgtspējas pārskats, gada pārskats un atkarības pārskats, Statūtu grozījumu teksts, padomes locekļu kandidātu CV, akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti, kā arī cita informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām no 2023. gada 27. marta pieejama arī Sabiedrības tīmekļvietnē sadaļā “Informācija” 

Akcionāri var iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2023. gada 27. marta līdz 2023. gada 26. aprīlim darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: ir@conexus.lv.

Pielikumā:

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valde

Atpakaļ