Tirgus informācijas publicēšanas vienotie principi

Lai saskaņotu Baltijas un Somijas tirgus zonā izmantotos publicēšanas principus, tirgus zonas pārvades sistēmu operatori (PSO) ir izstrādājuši aprakstošu dokumentu, lai precizētu, saskaņotu un informētu tirgus dalībniekus par pašreizējiem principiem, kas tiek izmantoti infrastruktūras, pakalpojumu pārredzamības un iekšējās informācijas publicēšanai. Šis dokuments ir paredzēts, kā vadlīniju kopums tirgus dalībniekiem, lai precizētu izmantotos principus, termiņus un metodiku, kā arī izskaidrotu jau publicēto informāciju.

Dokumenta mērķis ir informēt par informācijas izpaušanas principiem, kurus PSO ņems vērā kā labās prakses vadlīnijas.

Šis dokuments nosaka principus:

  1. Tirgus pārredzamības un iekšējās informācijas publicēšanai
  2. Jaudas aprēķina metodikas saskaņošanai
  3. Jaudas aprēķina un saskaņošanas termiņiem
  4. Vienots skatījums par publicēšanas principiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu.