Gāzes kvalitātes prasības

Gāzes kvalitātes prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātas dabasgāzes ievadīšanai Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmā (publicēts atbilstoši 2022. gada 13. septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 567 11. punktam).

Nr.

Parametri

Mērvienība

Vērtība

1.

Vobbes skaitlis (indekss) – WS

kWh/m3

14,02 – 15,5 *

2.

Augstākais sadegšanas siltums HS

kWh/m3

≥ 9,48 *

3

Zemākais sadegšanas siltums HI

kWh/m3

≥10,41 *

4.

Relatīvais blīvums, d

-

0,55 – 0,7

5.

Sērs kopā, S

g/ m3

≤ 0,03

6.

Sērūdeņradis + karbonilsulfīds,              H2S + COS

g/ m3

≤ 0,007

7.

Merkaptāni, RSH

g/ m3

≤ 0,016

8.

Metāns, CH4

mol, %

≥ 90

9.

Slāpeklis, N2

mol, %

≤ 3

10.

Skābeklis, O2

mol, %

≤ 0,02/(0,5)**

11.

Oglekļa dioksīds, CO2

mol, %

≤ 2,5

12.

Ūdens rasas punkts, H2O DP

°C, pie 4,0 MPa

≤ -10

13.

Ogļūdeņražu rasas punkts, HC DP

°C, pie 0,1-7,0 MPa

≤ -2

14.

Mehāniskie piemaisījumi

g/ m3

≤ 0,001

15.

Metāna skaitlis

-

≥ 65

16.

Ūdeņradis, H2

mol, %

≤ 0,1/(2)**

17.

Ūdens un ogļūdeņražu šķidrā fāze

g/m3

Nav pieļaujams

 

* Standartapstākļi šo parametru noteikšanai ir 25/0 °C (sadegšana/mērīšana), spiediens 101,325 kPa

** gāzes kvalitātes parametri var sasniegt iekavās norādītās vērtības, gadījumā, ja pieslēgtas biometāna vai ūdeņraža ražotnes