Kvalitātes prasības

Gāzes kvalitātes noteikšana notiek atbilstoši šādiem standartiem:

  • ISO 6326 Dabasgāze – sēra savienojumu noteikšana;
  • ISO 6327 Gāzes analīze – dabasgāzes rasas punkta noteikšana; 
  • ISO 6974 Dabasgāze – sastāva un saistītās nenoteiktības noteikšana ar gāzes hromatogrāfijas metodi; 
  • ISO 6976 Dabasgāze – augstākās un zemākās siltumspējas, blīvuma, relatīvā blīvuma un Vobes skaitļa aprēķināšana pēc gāzes sastāva; 
  • ISO 12148 Dabasgāze – spoguļa tipa instrumentu kalibrēšana ogļūdeņražu rasas punkta noteikšanai; 
  • LVS EN ISO 11541 Dabasgāze – ūdens satura noteikšana augstā spiedienā.

Pārvades un uzglabāšanas sistēmā ievadāmās dabasgāzes parametri:

Nr.p.k. Rādītājs Mērvienība Izmantotais standarts,
pārbaudes metodika
1

Sadegšanas siltums (augstākais un zemākais) , standarta apstākļos

P=101,325 kPa,
t=+25/0 0C (sadegšana/mērīšana)

kWh/m3 LVS EN ISO 6976
2

Vobes skaitlis (indekss), standarta apstākļos

P=101,325 kPa,
t=+25/0 0C (sadegšana/mērīšana)

 

kWh/m3 LVS EN ISO 6976
3 Sērūdeņraža masas koncentrācija mg/m3 ISO 6326
4 Merkaptāna sēra masas koncentrācija mg/m3 ISO 6326
5 Mehānisko piemaisījumu masa g/m3 LVS 459 
6 Blīvums, standarta apstākļos

P=101,325 kPa, t=0 0C

kg/m3 LVS EN ISO 6976
7 Relatīvais blīvums   LVS EN ISO 6976
8 Komponentu sastāvs, molārā daļa mol % LVS EN ISO 6974
9 Metāns mol % LVS EN ISO 6974
10 Etāns mol % LVS EN ISO 6974
11 Propāns mol % LVS EN ISO 6974
12 Butāns un augstākie ogļūdeņraži mol % LVS EN ISO 6974
13 Skābeklis mol % LVS EN ISO 6974
14 Oglekļa dioksīds mol % LVS EN ISO 6974
15 Slāpeklis mol % LVS EN ISO 6974
16 Ūdens rasas punkta temperatūra pie absolūta spiediena 3,92 Mpa  0C LVS EN ISO 11541:2003
17 Ogļūdeņražu rasas punkta temperatūra pie absolūtā spiediena no 2,5 līdz 7,5 Mpa  0C ISO 12148