Paziņojums par AS “Conexus Baltic Grid” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģ. nr. 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021. gada 12. maijā plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

 1. Sabiedrības valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.
 2. Sabiedrības 2020. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.
 3. Sabiedrības peļņas izlietošana.
 4. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
 5. Sabiedrības valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana.
 6. Sabiedrības padomes locekļu vēlēšanas.
 7. Sabiedrības padomes locekļu atalgojuma noteikšana.
 8. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un atkarības pārskata revīzijai, un atlīdzības noteikšana revidentam.

Balsošana pirms akcionāru sapulces

Ņemot vērā vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību un, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu ŠEIT.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv;

vai

 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. Balsojuma veidlapai nav jābūt notariāli apliecinātai, taču tai obligāti jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Izmantojot pielikumā pievienoto balsošanas uzdevumu, akcionāra parakstam nav nepieciešams notariāls apliecinājums.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2021. gada 11. maijam.

Priekšsapulce

Lai akcionāriem nodrošinātu objektīvu un vispusīgu informāciju balsošanai pirms sapulces, Sabiedrības valde 2021. gada 28. aprīlī plkst. 10.00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā, organizēs informatīvu priekšsapulci, kuras laikā akcionāri tiks iepazīstināti ar Sabiedrības 2020. gada darbības rezultātiem un sniegta informācija par visiem akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Lai reģistrētos dalībai priekšsapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa ŠEIT.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv;

vai

 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai priekšsapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai priekšsapulcē līdz 2021. gada 27. aprīļa plkst. 16.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes priekšsapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms priekšsapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, kā arī Akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāru datiem.

PREZENTĀCIJA

Akcionāru sapulce

     Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību, akcionāru sapulce notiks, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa ŠEIT.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv;

vai

 • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs atbilstoši pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2021. gada 11. maija plkst. 16.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, kā arī Akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāru datiem.

Balsošana akcionāru sapulces laikā būs iespējama tikai ar balsošanas biļetenu, kurš būs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu elektroniski un nosūtīts tiešsaistē uz sabiedrības e-pasta adresi: ir@conexus.lv.

Akcionāru tiesības

Akcionāri, uz kuriem attiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, nav tiesību piedalīties akcionāru sapulcē. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma un pieteikuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Visām izsniegtajām pilnvarām jābūt parakstītām ar elektronisko parakstu vai notariāli apliecinātām.

Akcionāriem, uz kuriem neattiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, un kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāri var iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2021. gada 12. aprīļa līdz 2021. gada 11. maijam darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: ir@conexus.lv.

Sabiedrības 2020. gada pārskata un atkarības pārskats, Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma politika, akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti, kā arī cita informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām:

 1. Sabiedrības 2020. gada pārskats;
 2. Sabiedrības 2020. gada atkarības pārskats un revidenta ziņojums;
 3. Padomes ziņojums;
 4. Statūtu jaunā redakcijā projekts;
 5. Valdes un padomes atalgojuma politikas projekts;
 6. Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
 7. Balsošanas veidlapa;
 8. Pieteikuma veidlapa dalībai priekšsapulcē un akcionāru sapulcē;
 9. Padomes locekļu kandidāti:

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valde

Atpakaļ