Informācija par akcijām

ISIN

LV0000101889

Nominālvērtība

1,00 EUR

Kopējais akciju skaits

39 786 089

Sākotnējā akcionāru reģistra kārtotājs

Nasdaq CSD SE

No vienas akcijas izrietošās tiesības

Vienai akcijai ir 1 balss. Visas akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē.

Akciju kategorija

Dematerializētas akcijas. Akcijas ir iegrāmatojamas finanšu instrumentu kontā. Akcijas nav iekļautas publiskajā apgrozībā biržā, tomēr akcionāri var brīvi veikt akciju īpašumtiesību maiņu, darījumus, izmantojot finanšu instrumentu kontu.

Akciju īpašumtiesības

Akciju iegrāmatošana finanšu instrumentu kontā nav obligāta, taču līdz brīdim, kamēr nebūs atvērts finanšu instrumentu konts vai akcijas nebūs iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā, akciju piederību apliecinās ieraksts Nasdaq CSD SE uzturētajā sākotnējā reģistrā, tāpat akcionārs nevarēs saņemt dividendes, pārdot, ieķīlāt vai veikt citas darbības ar akcijām.

Par sākotnējā reģistrā reģistrētajām akcijām informāciju vai izziņas sniedz Nasdaq CSD SE. Par finanšu instrumentu kontā iegrāmatotajām akcijām informāciju vai izziņas sniedz kredītiestāde, kurā ir atvērts finanšu instrumentu konts.

Akciju tirdzniecība un pārreģistrēšana

AS “Conexus Baltic Grid” akcijas nav publiskajā apgrozībā, tomēr tas neliedz pirkt, pārdot vai dāvināt uzņēmuma akcijas. Šādi darījumi ir jākārto, pircējam un pārdevējam savstarpēji vienojoties. Akciju tirdzniecības un pārreģistrēšanas darījumi veicami, izmantojot finanšu instrumentu kontus.

Akciju pārreģistrēšana mantojuma lietas ietvaros

Lai pārreģistrētu akcijas mantojuma lietas ietvaros, mantojuma saņēmējam nepieciešams atvērt kredītiestādē finanšu instrumentu kontu, iesniegt bankā dokumentu, kas apliecina mantojuma pieņemšanu (mantojuma apliecība, mantojuma sadales līgums u.c.) un veikt akciju dereģistrāciju (reģistrēšanu no Nasdaq CSD sākotnējā reģistra uz finanšu instrumentu kontu).

Līdz 2023. gada 30. jūnijam aprēķināto, bet neizmaksāto dividenžu saņemšana

Lai saņemtu līdz 2023. gada 30. jūnijam aprēķinātās, bet neizmaksātās dividendes (piemēram, iepriekš nav bijis norādīts vai norādīts nepareizs norēķinu konta numurs, akcionārs ir miris u.c. gadījumos), nepieciešams iesniegt iesniegumu AS “Conexus Baltic Grid”, nosūtot to uz e-pasta adresi IR@conexus.lv (ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), iesniegt klātienē (Stigu ielā 14, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālr. +371 67087927) vai pa pastu uz adresi Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021 (šādā gadījumā parakstam jābūt notariāli apliecinātam)).

Iesniegumu lejupielādējiet ŠEIT

Kontaktinformācija

Nasdaq CSD SE (sākotnējā akcionāru reģistrā reģistrēto akciju skaits, akciju dereģistrācija, izziņas):
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Otrdienas - apmeklētāju dienas
Darba laiks (darbadienas):
10.00-16.00
Tālr.: +371 67212431, e-pasts: csd.latvia@nasdaq.com
 
AS “Conexus Baltic Grid” (dividendes, akcionāru sapulces, uzņēmuma darbība u.c. jautājumi):
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (iepriekš sazināties par apmeklējuma laiku)
Tālr. +371 26101807, e-pasts: IR@conexus.lv
Atpakaļ