Informācija par akcijām

ISIN

LV0000101616

Nominālvērtība:

1,00 EUR

Kopējais akciju skaits:

39 786 089

Akcionāru reģistra kārtotājs:

Nasdaq CSD SE

No vienas akcijas izrietošās tiesības:

Vienai akcijai ir 1 balss. Visas akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē.

Akciju kategorija:

Dematerializētas vārda akcijas. Akcijas nav iekļautas publiskajā apgrozībā biržā, tomēr akcionāri var brīvi veikt akciju īpašumtiesību maiņu, darījumus reģistrējot Nasdaq CSD SE.

Akciju īpašumtiesības

Akciju īpašumtiesības apliecina ieraksts akcionāru reģistrā. Akcijas netiek glabātas vērtspapīru kontos. Akcionāru reģistra kārtošanu nodrošina neatkarīga un profesionāla institūcija - Nasdaq CSD SE, kas tai skaitā izsniedz informāciju vai izziņas par akciju īpašumtiesībām.

Visiem sākotnējā akcionāru sarakstā iekļautajiem akcionāriem 2016. gada novembrī tika izsūtītas vēstules ar uzaicinājumu uz dibināšanas sapulci, tādējādi kalpojot par apliecinājumu kļūšanai par Conexus Baltic Grid akcionāru.

Akciju tirdzniecība un pārreģistrēšana

Conexus Baltic Grid akcijas nav iekļautas biržā, tomēr tas neliedz pirkt, pārdot vai dāvināt uzņēmuma akcijas. Šādi darījumi ir jākārto, pircējam un pārdevējam savstarpēji vienojoties. Mēs aicinām izmantot tipveida Akciju pārreģistrēšanas pieteikuma formu, kas kalpo gan par savstarpēju līgumu starp akciju atsavinātāju un ieguvēju, gan kalpo par pamatu Nasdaq CSD SE veikt akciju pārreģistrēšanu uz jauno īpašnieku.

Akciju pārreģistrēšanas pieteikuma forma

1. Akciju pārreģistrēšanai nepieciešama abu darījuma pušu dalība.

2. Pusēm ir jāaizpilda tipveida Akciju pārreģistrēšanas pieteikuma forma. Gadījumā, ja akcionāri īpašumtiesību maiņai papildus izmanto citus dokumentus, aicinām jebkurā gadījumā LNasdaq CSD SE iesniegt tipveida pieteikuma formu, jo tā satur akcionāru reģistram nepieciešamos datus.

3. Akciju pārreģistrēšanas pieteikumu un citus darījumam nepieciešamos dokumentus var iesniegt latviešu un angļu valodā, kā arī krievu valodā, ja akciju atsavinātāja un ieguvēja dati pieteikumā ir aizpildīti ar latīņu burtiem.

4. Akciju pārreģistrēšanas pieteikumu var iesniegt šādos veidos:

  • Abām darījuma pusēm pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu (iekļaujot laika zīmogu) un nosūtot to uz e-pastu: csd.latvia@nasdaq.com
  • Abām darījuma pusēm ierodoties klātienē Nasdaq CSD SE telpās ar personu apliecinošiem dokumentiem. Nasdaq CSD SE pieņem pieteikumus katru darba dienu no plkst. 10.00-16.00. Aicinām akcionārus apmeklēt Nasdaq CSD SE Apmeklētāju dienās - otrdienās, kad ir nodrošināta raitāka klientu apkalpošana;
  • Nosūtot abpusēji parakstītu pieteikumu pa pastu uz Nasdaq CSD SE. Šādā gadījumā parakstiem ir jābūt notariāli apliecinātiem;
  • Juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem pieteikumam jāpievieno paraksta tiesību apliecinājums (izraksts no Komercreģistra vai tml.), savukārt juridisko personu pilnvarotajām personām papildus jāpievieno pilnvara;
  • Privātpersonu pilnvarām ir jābūt notariāli apliecinātām.
Atpakaļ