Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2017. gada 16. novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1.         Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana

Pamatojoties uz Komerclikuma 270. panta pirmo un otro daļu un 296. panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2017. gada 16. augusta pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvot no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Juri Savicki, Viljamu Pīrsonu, Oliveru Gīzi, Vitāliju Hatjkovu, Oļegu Ivanovu, Kristianu Janzenu, Jeļenu Mihailovu, Gijomu Rivronu, Viktoru Valovu un Franku Zībertu.

2.         Sabiedrības Padomes vēlēšanas

1)         Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2017. gada 16. novembra līdz 2017. gada 31. decembrim (akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtu 7.13. punkta otrā daļa):

1. Jeļenu Mihailovu,
2. Kirilu Seļezņovu,
3. Vitāliju Hatjkovu,
4. Nikolaju Dubiku,
5. Kristianu Janzenu,
6. Oliveru Gīzi,
7. Viljamu Pīrsonu,
8. Gijomu Rivronu,
9. Franku Zībertu,
10. Juri Savicki,
11. Oļegu Ivanovu.

2)         Noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomē līdzšinējā apmērā.

Rīgā, 2017. gada 18. oktobrī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Valdes priekšsēdētājs 

A. Kalvītis

Atpakaļ