Sekundārais tirgus

2023. gada 14 septembris

Pārvades jaudas nodošana sekundārajā tirgū

Jaudu var nodot no viena sistēmas lietotāja citam sistēmas lietotājam saskaņā ar Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu (turpmāk - Pārvades noteikumi) 6.1.* apakšpunktu.

Ja jaudu nodod sekundārajā tirgū, tas nodotās jaudas izmantošanu ietekmē šādi:

  1. Ja jauda tiek nodota līdz plkst. 9:00 UTC dienā pirms rezervētās jaudas produkta termiņa sākuma, pilnā jaudas produkta periodā, tad jauda saglabā jaudas produkta īpašības Pārvades noteikumu 4.7.1. apakšpunkta izpratnē jaudas ierobežojuma gadījumā, kā aprakstīts Pārvades noteikumu 4.7.6.6. apakšpunktā**.
  2. Ja nodotās jaudas ilgums ir īsāks par rezervēto jaudas produktu vai jauda tiek nodota pēc plkst. 9:00 UTC dienā pirms jaudas produkta sākuma, tad jaudas ierobežošanas gadījumā Pārvades noteikumu 4.7.6.6. apakšpunktā minētajā  gadījumā jauda tiek uzskatīta par dienas jaudas produktu.
  • Tādējādi, ja nodotās jaudas produkta daļas ilgums ir īsāks par noteikto jaudas produkta ilgumu, nodoto jaudas produkta daļu nevar uzskatīt par to pašu jaudas produktu, ko sistēmas lietotājs ir rezervējis primārajā tirgū, jo pēc daļējas jaudas produkta nodošanas nodotā jaudas produkta daļa nav uzskatāma par tā paša ilguma jaudas produktu.
  • Nav iespējams nodot pārvades jaudu par iepriekšējiem periodiem. Tāpēc, ja jaudas produkta periods ir sācies, nav iespējams nodot jaudas produkta īpašības, jo nav iespējams nodot pilnu jaudas produkta periodu.
  • Jaudas produktus primārajā tirgū piedāvā tikai PSO. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu 22. panta 1. punkta 22. apakšpunktu "primārais tirgus" ir PSO tieši tirgotas jaudas tirgus.  Tāpēc, ja sekundārajā tirgū nodotās jaudas ilgums pēc ilguma atbilst citam jaudas produktam, bet nav rezervēts kā tāds, to neuzskata par jaudas periodam atbilstošu produktu, un jaudas ierobežošanas nolūkā to uzskata par dienas jaudu.
  • Jaudu sekundārajā tirgū var nodot tikai sistēmas lietotājs, kurš rezervējis jaudu (Pārvades noteikumu 6.1.*. apakšpunkta pirmais teikums). Tādējādi tas nozīmē, ka sekundārajā jaudas tirgū saņemto jaudu nevar nodot atkārtoti sekundārajā jaudas tirgū.

Informatīvs piemērs par gada jaudas produktu:

  1. ja ilgtermiņa (gada) jaudas produkts tiek nodots pilnā apjomā līdz 30. septembra plkst. 9:00 UTC, tas paliek kā gada jaudas produkts Pārvades noteikumu 4.7.1.1.1. apakšpunkta nozīmē.
  2. ja gada jauda no gada jaudas produkta tiek nodota uz daļu laika vai pēc 30. septembra plkst. 9:00 UTC (kas nozīmētu arī daļēju nodošanu), jauda netiek uzskatīta par gada jaudas produktu Pārvades noteikumu 4.7.1.1. apakšpunkta izpratnē.

Lūgums ņemt vērā, ka AS Conexus Baltic Grid (Conexus) sadarbībā ar Igaunijas gāzes pārvades sistēmas operatoru Elering AS ir iesniedzis apstiprināšanai Latvijas un Igaunijas valsts regulatīvajām iestādēm priekšlikumu grozījumiem Pārvades noteikumos. Lūdzam ņemt vērā, ka priekšlikumā ir iekļauts jauns noteikums, kas paredz, ka "pārslodzes vadības nolūkos jauda, kas iegūta sekundārās jaudas tirdzniecībā, tiek uzskatīta par dienas jaudas produktu. Ja tiek piešķirta jauda, kas nodota, izmantojot sekundāro jaudas tirdzniecību, to piešķir no nododošā sistēmas lietotāja portfeļa, sākot ar īsāka termiņa jaudas produktiem un tad pārejot uz ilgāka termiņa jaudas produktiem.".

Augustā valstu regulatoriem iesniegtajā priekšlikumā nav precizēts regulējums attiecībā uz jau nodoto jaudu sekundārajā tirgū pirms ierosināto Pārvades noteikumu grozījumu spēkā stāšanās. Tomēr Conexus ir atvērti apspriest un precizēt paredzētos Pārvades noteikumu grozījumus, ņemot vērā tirgus intereses.

*6.1. Sistēmas lietotājs, kurš ir rezervējis konstantās jaudas produktus, var vienoties ar citu sistēmas lietotāju un nodot tiesības izmantot konstantās jaudas produktu vai tā daļu. Sekundārā jaudas tirdzniecība paredz tiesību izmantot noteikta perioda jaudu attiecīgā ieejas vai izejas punktā nodošanu. Saistības, kas izriet no jaudas produkta rezervēšanas, tajā skaitā pienākums samaksāt pārvades sistēmas operatoram par rezervēto jaudas produktu, paliek sistēmas lietotājam, kurš nodod rezervēto jaudas produktu. Sistēmas lietotājs, nododot tiesības izmantot jaudas produktu vai tā daļu, zaudē tiesības šo jaudu nodot pārslodzes vadības pasākumu ietvaros.

**4.7.6.6. jaudas ierobežojumu gadījumā jauda Kiemenai ieejas un izejas punktā tiek ierobežota proporcionāli starp sistēmas lietotājiem šādā secībā: vispirms ierobežo īsākā perioda atslēdzamās jaudas produktu, pēc tam garāko periodu atslēdzamās jaudas produktu izmantošanu un visbeidzot, ja pieprasījums joprojām pārsniedz piedāvājumu, ierobežo īsākā perioda konstantās jaudas produktu izmatošanu un, ja nepieciešams, garāko periodu konstantās jaudas produktu izmantošanu.