Paziņojums par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) valde saskaņā ar Komerclikuma 268. panta pirmo daļu un 269. panta pirmo un otro daļu sasauc Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci, kas norisināsies 2020. gada 30. aprīlī plkst. 10.00 Sabiedrības telpās Rīgā, Stigu ielā 14. Ņemot vērā Latvijas Republikas valdības izsludināto ārkārtējo stāvokli sakarā ar Covid-19 pandēmiju, akcionāru sapulcē atļauts piedalīties tikai neklātienē, t.i. izskatāmo jautājumu izlemšanai pilnvarojot akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdi, vienlaicīgi ar pilnvaru izdodot arī balsošanas uzdevumu par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Šāds risinājums ļaus noturēt akcionāru sapulci ar maksimāli mazu dalībnieku skaitu un vienlaikus pieņemt lēmumus, kas nepieciešami Sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Ja Jūs piekrītat izdot pilnvaru un balsošanas uzdevumu, lūdzam abus dokumentus parakstītus sūtīt pa pastu akciju sabiedrībai "Conexus Baltic Grid" uz adresi Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. Aicinām, ja tas iespējams, dokumentus parakstīt ar elektronisko parakstu, un nosūtīt uz e-pastu: IR@conexus.lv. Balsojumā tiks izmantotas visas pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas Sabiedrībā būs saņemti līdz 2020. gada 29. aprīlim. Izmantojot pielikumā pievienoto pilnvaru un balsošanas uzdevumu, akcionāra parakstam nav nepieciešams notariāls apliecinājums.

Visi ar kārtējo akcionāru sapulci saistītie dokumenti, tostarp arī akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti tiek publicēti Sabiedrības tīmekļvietnē www.conexus.lv sadaļā "Akcionāriem".

Kārtējās akcionāru sapulces darba kārtība:

  1. Sabiedrības Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.

  2. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.

  3. Sabiedrības peļņas izlietošana.

  4. Vienreizējas piemaksas noteikšana par 2019. gada darba rezultātiem Sabiedrības padomes locekļiem.

  5. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

  6. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāri, uz kuriem attiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, nav tiesību piedalīties akcionāru sapulcē. Akcionāri, kuriem ir tiesības piedalīties akcionāru sapulcē, var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Akcionāriem, uz kuriem neattiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, un kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionārs vai akcionāru grupa, uz kuru neattiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, ir tiesīgs izvirzīt ievēlēšanai Sabiedrības padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā. Aicinām savlaicīgi izvirzīt padomes locekļu kandidātus, informējot par to Sabiedrības valdi līdz 2020. gada 15. aprīlim. Atbilstoši normatīvajam regulējumam visiem padomes kandidātiem ir jāiesniedz rakstiska piekrišana, kā arī jāsniedz papildu informācija – vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, izglītība, vismaz pēdējo trīs gadu darba pieredze, spēkā esoši amati citās komercsabiedrībās, Sabiedrības akcijas īpašumā, kā arī digitāla fotogrāfija (jānosūta uz IR@conexus.lv).

Pielikumā:

Papildus informējam, ka akcionāri ir izvirzījuši ievēlēšanai AS "Conexus Baltic Grid" padomē šādus savus kandidātus, kas ir iekļauti padomes locekļu vēlēšanu sarakstā:

Lai iesniegtu savu balsojumu akcionāru sapulces darba kārtības 5. jautājumā, aicinām balsošanas uzdevumā norādīt akcionāru izvirzītos kandidātus, sadalot savas balsis veselos skaitļos par vienu vai vairākiem kandidātiem.

Papildinformācija: Normunds Čižiks, tālr. +371 67087927, e-pasts: IR@conexus.lv

Atpakaļ