Paziņojums par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Informējam, ka AS "Conexus Baltic Grid" valde sasauc AS "Conexus Baltic Grid" ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2017. gada 20. decembrī plkst. 10.00 AS "Latvijas Gāze" telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.00.

Visi ar ārkārtas akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti AS "Conexus Baltic Grid" interneta mājas lapā www.conexus.lv.

Sapulces darba kārtība:

  • Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtu grozījumi;
  • Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes atsaukšana;
  • Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes vēlēšanas.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Savukārt, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem papildus jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments (izraksts no komercreģistra vai tml.).

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt AS "Conexus Baltic Grid" valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā. Aicinām savlaicīgi izvirzīt padomes locekļu kandidātus, informējot par to AS "Conexus Baltic Grid" valdi līdz 2017. gada 30. novembrim. Atbilstoši normatīvajam regulējumam visiem padomes kandidātiem ir jāiesniedz rakstiska piekrišana un personu apliecinoša dokumenta kopija, kā arī jāsniedz papildu informācija – vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, izglītība, vismaz pēdējo trīs gadu darba pieredze, spēkā esoši amati citos uzņēmumos, AS "Conexus Baltic Grid" akcijas īpašumā, kā arī digitāla fotogrāfija (jānosūta uz IR@conexus.lv).

AS "Conexus Baltic Grid" akcionāri ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem varēs iepazīties AS "Conexus Baltic Grid" interneta mājas lapā www.conexus.lv. Savukārt klātienē iepazīties ar materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem var:

  • no 2017. gada 6. decembra līdz 19. decembrim darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Aristida Briāna ielā 6, Rīgā, LV-1001, AS "Conexus Baltic Grid" telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67087927 vai rakstot uz e-pastu IR@conexus.lv;
  • akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

 

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2017. gada 20. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma projekts

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtu grozījumi

 

1. Izdarīt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtos šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Statūtu 7.12. punktu šādā redakcijā:

"7.12. Padome sastāv no 7 (septiņiem) Padomes locekļiem."

1.2. Izteikt Statūtu 7.13. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Padomes locekļi, kas uzsākuši pildīt amata pienākumus pirms 2017. gada 31. decembra, amatu ieņem līdz 2017. gada 30. decembrim (ieskaitot).".

1.3. Izteikt Statūtu 7.13. punkta 6. daļu šādā redakcijā:

"Par ievēlētiem Padomes locekļiem uzskatāmas tās personas, par kurām Akcionāri ir nodevuši visvairāk balsu."

1.4. Izteikt Statūtu 7.14. punktu šādā redakcijā:

"7.14. Padomes Priekšsēdētāju un vienu Priekšsēdētāja vietnieku Padome ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu no sava vidus."

1.5. Izteikt Statūtu 7.23. punktu šādā redakcijā:

"7.23. Sabiedrības Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. Valdes locekļus uz 3 (trīs) gadu termiņu ievēl Padome. Valdes locekļi, kas uzsākuši pildīt amata pienākumus pirms 2017. gada 31. decembra, šos pienākumus pilda līdz jaunu valdes locekļu ievēlēšanas brīdim."

1.6. Izteikt Statūtu 7.24. punktu šādā redakcijā:

"7.24. Padomes locekļi ievēl no Valdes locekļu vidus Valdes priekšsēdētāju."

1.7. Izteikt Statūtu 7.29. punktu šādā redakcijā:

"7.29. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2 (divi) Valdes locekļi. Valdes sēdes notiek Valdes reglamentā noteiktajā kārtībā."

1.8. Izteikt Statūtu 7.34. punktu šādā redakcijā:

"7.34. Sabiedrību ir tiesīgi pārstāvēt jebkuri 2 (divi) Valdes locekļi kopīgi."

2. Statūtu 7.12., 7.14., 7.23., 7.24., 7.29. un 7.34. punkta grozījumi stājas spēkā 2017. gada 31. decembrī.

LĒMUMU PROJEKTI.

AKCIONĀRA PRIEKŠLIKUMI.

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valde

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"

Vienotais reģ. Nr. 40203041605

Juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001

Papildinformācija:

Normunds Čižiks

t. +371 67087927

IR@conexus.lv

 

Atpakaļ