(Precizēts) - Paziņojums par noteikto tarifu

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” sniedz papildu informāciju par noteiktajiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem, kas 2023. gada 8. februārī publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (Nr. 28)

Akciju sabiedrība (turpmāk – AS) “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 8. oktobra lēmumu Nr. 1/15 (turpmāk – tarifu metodika), un pamatojumu noteiktajiem  tarifiem. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids -dabasgāzes uzglabāšana

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN) 

Noteiktais tarifs 
(bez PVN) 

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 

Grupētās jaudas produkta tarifs,

EUR/MWh/ krātuves ciklā

1,0226

0,8761

-14%

Divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs, kas rezervēts 2022./2023.gada krātuves ciklā, EUR/MWh/ krātuves ciklā

-

1,0865

Netiek mainīts

Divu gadu Grupētās jaudas produkta tarifs, EUR/MWh/ krātuves ciklā

1,0865

0,9308

-14%

Atslēdzamās jaudas produkta tarifs, EUR/MWh/ krātuves ciklā

0,8147

0,6981

-14%

Krājumu pārcelšanas produkta tarifs, EUR/MWh/ krātuves ciklā

1,8081

1,3581

-25%

Virtuālās pretplūsmas produkta tarifs, EUR/MWh/ krātuves ciklā

0,3471

0,5113

47%

  

  

  

  

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 2023. gada 1. maijā. 

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2021.  gada 1. marta lēmumu Nr. 18 “Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (turpmāk – tarifu lēmums) apstiprinātos tarifus, kas 2021. gada 2. martā publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2021/42.22) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.  gada 6. janvāra lēmumu Nr. 5 “Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma krājumu pārcelšanas produkta tarifa piemērošanas kārtību” apstiprināto tarifu, kas 2022. gada 11. janvārī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022/7.9).

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošajiem tarifiem ir saistītas ar to, ka:

1) Ir iestājušies tarifu metodikas 37.4 apakšpunktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka, ja regulatīvā rēķina atlikums ir pozitīvs un tas uz esošā tarifu perioda 1. novembri ir lielāks par desmit procentiem no plānotajiem ieņēmumiem, uz plānoto ieņēmumu korekciju regulatīvajā periodā ietilpstošam nākamajam tarifu periodam (2023. gada 1. maijs līdz 2024. gada 30. aprīlis) attiecina regulatīvā rēķina atlikumu daļu, kura ir vienāda ar desmit procentiem no plānotajiem ieņēmumiem, kam pieskaitīta puse no atlikušā regulatīvā rēķina atlikuma – puse no summas, kas pārsniedz desmit procentus no plānotajiem ieņēmumiem-, un tā rezultātā samazinās plānoto ieņēmumu apmērs, kas ietekmē dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu vērtības tarifu periodam no 2023. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim;

2) Tarifu lēmuma lemjošās daļas 9. punktā noteikts, ka gadījumā, ja iestājas tarifu metodikas 37. punktā minētie apstākļi un to rezultātā samazinās atļauto vai plānoto ieņēmumu apmērs, AS “Conexus Baltic Grid” pārskata dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifus atbilstoši tarifu lēmuma lemjošās daļas 8. punktā noteiktajam.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifiem lietotājs var Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar AS “Conexus Baltic Grid” Komercdaļas vadītāja vietnieku Kasparu Skrābānu, tālr. +371 29213960, e-pasts: Kaspars.Skrabans@conexus.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, info@conexus.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Noteiktie tarifi piemērojami jaudas produktiem, kuru izmantošanas perioda sākums ir 2023./2024.gada krātuves cikls.

 

Datums 13.02.2023. 

Informācija publicēta:
13.02.2023 16:12:16
Atpakaļ