Aptauja par jaudas piešķiršanu un pārslodzes pārvaldību Kiemenai starpsavienojuma punktā

Aicinām piedalīties aptaujā par jaudas piešķiršanu Kiemenai starpsavienojuma punktā, kas ir nozīmīgs jautājums reģionālajā enerģijas tirgū. Jūsu iesaistei un atsauksmēm ir izšķiroša nozīme, lai palīdzētu pieņemt lēmumus, kas atspoguļo visu ieinteresēto pušu nepieciešamības un vēlmes.

Vēsture un konteksts

Reģionālā tirgus attīstības sākumposmā pārvades sistēmas operatori Kiemenai starpsavienojuma punktā ieviesa jaudas piešķiršanas mehānismu, kas balstījās uz diviem pieņēmumiem – jaudu pārslodzes neesamību un abu pārvades tīklu integrāciju vienā tirgus zonā bez nepieciešamības rezervēt jaudu. Līdz ar piegādes avotu diversifikāciju, Kiemenai ieejas-izejas punkts ir kļuvis pārslogots, bieži piemērojot pārslodzes vadības procedūras, savukārt tirgus integrācija noris pakāpeniski.

Ņemot vērā faktiskos apstākļus, Kiemenai starpsavienojuma punkts ir kļuvis par nozīmīgu infrastruktūru reģionālajā gāzes tirgū. Skaidrs, ka pašreizējais jaudas piešķiršanas mehānisms varētu neatbilst mainīgajiem tirgus apstākļiem. Savukārt pārvades sistēmas operatoru pienākums ir padarīt pieejamu maksimālo jaudu Kiemenai starpsavienojuma punktā, ņemot vērā sistēmas integritāti un efektīvu tīkla darbību.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu 16. panta 2. punktā paredzēts, ka:

"2.Pārvades sistēmas operators īsteno un publicē nediskriminējošus un pārredzamus jaudas sadales mehānismus, kas:

(a) dod pareizus ekonomiskos signālus tehnisko jaudu efektīvam un maksimālam izmantojumam, veicina ieguldījumus jaunā infrastruktūrā un sekmē dabasgāzes pārrobežu tirdzniecību;

(b) ir saderīgi ar tādiem tirgus mehānismiem kā tūlītējas piegādes tirgi un tirdzniecība no centralizētām noliktavām, un reizē ir elastīgi un spējīgi piemēroties mainīgiem tirgus apstākļiem; un

(c) ir saderīgi ar dalībvalstu tīkla piekļuves sistēmām.."

Pārvades sistēmu operatori šajā aptaujā rosina visām ieinteresētajām pusēm novērtēt jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības procedūras, lai tās pārskatītu un uzlabotu.

Aptaujā pieminēto jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības procedūru apraksts:

Izsole - jaudas piešķiršanas mehānisms, kas paredzēts Komisijas 2017. gada 16. marta Regulā (ES) 2017/459, ar ko izveido tīkla kodeksu par jaudas piešķiršanas mehānismiem gāzes pārvades sistēmās un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (CAM NC), kas nosaka, ka jauda tiek piešķirta izmantojot izsoles. Gada, ceturkšņa un mēneša jaudas produkti tiek izsolīti ar algoritmu, kas paredz vairākas solīšanas kārtas (laika periodus, kuru laikā lietotāji var iesniegt, grozīt un atsaukt solījumus). Izsoles organizē saskaņā ar ENTSOG publicēto izsoļu kalendāru.

ICA – “ipmplicit capacity allocation”, netiešā jaudas piešķiršanas metode, ar kuru starpsavienojuma punkta jauda tiek piešķirta vienlaikus ar atbilstošu gāzes tirdzniecības darījumu tirdzniecības platformā. ICA samazina jaudas rezervēšanas sarežģītību lietotājiem, veicot pārrobežu gāzes darījumus apvienojot noškirtas tirgus zonas. Tomēr gadījumos, kad pieprasījums pēc noteiktiem jaudas produktiem ir augsts, starpsavienojuma punktā palielinās jaudas pārslodzes līmenis, jo jaudu ko piedāvā nākamās dienas un dienas laikā pieejamo jaudas produktu rezervēšanai ar ICA procesu ir jānošķir no kopējās piedāvātās jaudas.

UIOLI - "izmanto vai zaudē" (use-it-or-lose-it) mehānisms, kas ir procedūra, ar kuru atkārtoti tirgū piedāvā pārvades jaudu, kuru lietotāji neizmanto starpsavienojuma punktā, kas nodrošina daļēju vai pilnīgu jaudas atgriešanu, kā aprakstīts I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu.

Mērķi

Šīs aptaujas mērķis ir apkopot ieinteresēto pušu atsauksmes par jaudas piešķiršanas mehānismu un iespējamajiem sastrēgumu risinājumiem Kiemenai starpsavienojuma punktā. Pārvades sistēmas operatori apkopos saņemtās atsauksmes, un tās ņems vērā, gatavojot grozījumus attiecīgajos trešo pušu piekļuves noteikumos, kas nosaka jaudas piešķiršanu Kiemenai starpsavienojuma punktā.

Šīs aptaujas rezultāti tiks iesniegti valsts regulatīvajām iestādēm.

Šīs aptaujas tvērums ir tikai jaudas piešķiršanas kārtība un pārslodzes vadības procedūras, aptaujā netiek apskatīti citi pārvades regulējuma jautājumi.

Aptaujas iesniegšana

Lai sniegtu savas atsauksmes, lūdzu, aizpildiet aptaujas formu angļu valodā, kas pieejama Aptauja par jaudas piešķiršanu un pārslodzes pārvaldību Kiemenai starpsavienojumā (office.com). Aptauja būs pieejama no 23.10.2023. līdz 06.11.2023.

Lūdzu, ievērojiet iesniegšanas vadlīnijas un iesniedziet atbildes līdz termiņa beigām.

Ja vēlaties uzdot jautājumus par aptauju vai nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar AS "Conexus Baltic Grid" (capacity@conexus.lv) vai AB Amber Grid (consultation@ambergrid.lt).

Informācija publicēta:
23.10.2023 16:33:49
Atpakaļ