NC TAR (2017/460)

Informācijas publicēšana saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2017/460 (2017.gada 16.marts) ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām 29. un 30.pantu

Regulas 2017/460 pants

 

Apraksts

Informācija; saite

Informācija, kas publicējama pirms ikgadējās gada jaudas izsoles *

29. (a)

Informācija par standarta jaudas produktiem, ar ko piedāvā konstantu jaudu (rezerves cenas, reizinātāji, sezonālie faktori, u.c.)

Standarta jaudas produktu tarifi:

Pārvades tarifi

Reizinātāji un sezonas faktori, kādi piemēroti apstiprinot pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus šeit un informācija par pamatojumu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmums "Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem"

 

29. (b)

Informācija par standarta jaudas produktiem, ar ko piedāvā atslēdzamu jaudu (rezerves cenas un atslēgumu varbūtības novērtējums)

Atslēdzamās jaudas produktu tarifi:

Pārvades tarifi

Visiem atslēdzamās jaudas produktiem piemērots 5% tarifa samazinājums (saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku: https://likumi.lv/ta/id/307981-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika  

* Ikgadējās gada jaudas izsoles saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/459 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (turpmāk – NC CAM) nav ieviestas, īstenojot netiešās jaudas piešķiršanas metodes saskaņā ar NC CAM 2. pantu.

 

Informācija, kas publicējama pirms tarifu perioda sākuma

30. (1) (a)

Informācija par piemērotajā atsauces cenas metodikā izmantotajiem, ar pārvades sistēmas tehniskajiem raksturlielumiem saistītajiem parametriem.

Tehniskā jauda ieejas un izejas punktos: https://capacity.conexus.lv/?id=160

Pārvades tīkla struktūras shēma, gāzes plūsmu daudzums un virziens:

https://capacity.conexus.lv/?id=164

Pārvades tīkla tehniskā informācija

Tarifu perioda no 01.01.2020. prognozētā nolīgtā jauda ieejas un izejas punktos GWh/dienā/gadā :

Ieejas/Izejas punkta nosaukums

Ieeja

Izeja

 Korneti

0

0

 Kiemenai

4

0

 Karksi

0

0

 Punkts Latvijas lietotāju apgādei

0

39.3

 Krātuve

54.3

64.2

30. (1) (b) (i)

Pārvades sistēmas operatora atļautie ieņēmumi un/vai mērķieņēmumi

Tarifu periodā no 01.01.2020. – 91 335 tūkst. EUR

 

30. (1) (b) (ii)

Informācija par ieņēmumu izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

 

Tarifu periodā no 01.01.2020. -30.09.2022. (33 mēneši) ir par 52 928  tūkst. EUR lielāki, salīdzinot ar 2019.gada tarifu ciklu (12 mēneši).

Vairāk informācijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumā: 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmums "Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem"

 

30. (1) (b) (iii)

Informācija par šādiem parametriem:

(1) regulējamo aktīvu bāzē ietverto aktīvu veidi un to kopvērtība;

(2) kapitāla izmaksas un tās aprēķināšanas metodika;

(3) kapitālizdevumi, tostarp:

(a) aktīvu sākotnējās vērtības noteikšanas metodika;

(b) aktīvu pārvērtēšanas metodika;

(c) skaidrojums par aktīvu vērtības dinamiku;

(d) amortizācijas periods un summas par katru aktīvu veidu;

(4) pamatdarbības izdevumi: 

(5) stimulu mehānismi un efektivitātes mērķrādītāji;

(6) inflācijas indeksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regulējamo aktīvu bāzē ietverto aktīvu veidi saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku:​ https://likumi.lv/ta/id/307981-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika:

I. Pamatlīdzekļi (zemesgabali, ēkas un būves; tehnoloģiskās iekārtas; pārējie pamatlīdzekļi un inventārs);

II. Nemateriālie ieguldījumi;

III. Aktīvos uzskaitītie maksājumi par dalību starptautiskajos pārvades infrastruktūras izveides projektos;

IV. Saistības, kas izriet no lēmumiem par ieguldījumu izmaksu sadali, kuri pieņemti atbilstoši  Eiropas parlamenta  un padomes regulai  Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas infrastruktūras pamatnostādnes  un atceļ lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu  (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) 715/2009.

RAB vērtības aprēķinos neiekļauj finanšu ieguldījumus, debitoru parādus, vērtspapīrus un līdzdalību kapitālos, naudas līdzekļus, krājumus, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto  celtniecības  objektu izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļu, kas finansēta  no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta.

RAB var iekļaut kopējo interešu projektos radušās pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.

RAB vērtība 171 820 tūkst. EUR (tarifu periodā no 01.01.2020.)

  1. Kapitāla izmaksu aprēķins - saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku  -

 https://likumi.lv/ta/id/307981-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika

WACC likmi nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). 2020. gada tarifu projektā - 4,22%

https://likumi.lv/ta/id/301233-par-kapitala-atdeves-likmi-dabasgazes-parvades-sistemas-dabasgazes-sadales-sistemas-un-dabasgazes-uzglabasanas-pakalpojuma-tari...

Kapitāla izmaksas – 45 805 tūkst. EUR (tarifu periodā no 01.01.2020.)

  1. Kapitālizdevumi:

a) aktīvu sākotnējās vērtības noteikšanas metodika - Aktīvus uzskaita to iegādes vērtībā

b) aktīvu pārvērtēšanas metodika – Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai nodrošinātu, ka šo aktīvu uzskaites vērtība būtiski neatšķirtos no tās, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību pārskata gada  beigās.

c) aktīvu vērtības dinamika - pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes to derīgās izmantošanas laikā.

d) amortizācijas periodi un summas par katru aktīvu veidu tarifu periodā no 01.01.2020. (tikai pārvade)

 

 

Periods

Summa, tūkst. EUR

Nemateriālie ieguldījumi

0-5

688

Pamatlīdzekļi

 

 

Zemes gabali, ēkas un būves:

 

21 276

- Zeme

-

-

- Ēkas

20-100

261

- Dabasgāzes vadi, t.sk. krānu mezgli un virzuļu mezgli

30-60

19 418

- Ārējās inženierkomunikācijas

10-50

916

- Urbumi, pievadceļi, laukumi, nožogojumi rezervuāri

15-55

940

Tehnoloģiskās iekārtas

5-30

3 177

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

3-10

725

 

  1. Pamatdarbības izdevumi – 41 169 tūkst. EUR (tarifu periods no 01.01.2020., 33 mēneši)
  2. Stimulu mehānismi – netiek piemēroti
  3. Inflācijas indeksi – netiek piemēroti

30. (1) (b) (iv, v)

Informācija par:

(iv) pārvades pakalpojumu ieņēmumi;

(v) šā apakšpunkta (iv) punktā minēto ieņēmumu savstarpējā attiecība:

1) jaudbāzētu un resursbāzētu ieņēmumu sadalījums;

 2) ieejas un izejas ieņēmumu sadalījums;

3) iekšsistēmas/ starpsistēmas ieņēmumu sadalījums.

 

(iv) Pārvades pakalpojumu ieņēmumi  -  91 335 tūkst. EUR, tai skaitā vienotās tarifu zonas starpoperatoru ieņēmumi 15 426 tūkst.EUR (Tarifu periods no 01.01.2020)

(v)Tarifu projekts:

(1)  jaudbāzētu un resursbāzētu ieņēmumu sadalījums – 100 % jaudbāzēti ieņēmumi

 

 

 

 

30. (1) (b) (vi)

Informācija par regulatīvā rēķina saskaņošanu attiecībā uz iepriekšējo tarifu periodu.

 

2019.gada tarifu projektā faktiski gūto ieņēmumu starpība 4 361 tūkst. EUR apmērā iekļautas tarifu periodā no 01.01.2020.

 

 

 

30. (1) (b) (vii)

Informācija par izsoles prēmijas izlietojumu

 

Netiek piemērots

30. (1) (c)

Informācija par pārvades un nepārvades  tarifiem

Netiek piemērots

30. (2) (a)

Informācija par tarifu izmaiņu tendencēm

Izmaiņas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifos:

  1. Standarta jaudas produktu tarifi;
  2. Atslēdzamās jaudas produktu tarifi;
  3. Atslēdzamās virtuālās pretplūsmas produktu tarifi.

Tarifi tiek apstiprināti saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku.

30. (2) (b)

Informācija par tarifu modeli

Jaudu rezervēšanas izmaksu kalkulators, lai pārvades tīkla izmantotāji varētu aprēķināt tekošajā tarifu periodā piemērojamos pārvades tarifus.