Līniju trašu kopšana

Aizsargjoslu uzturēšana

Ievērojot Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” noteikto, Sabiedrības pienākums ir  inženiertīklu un inženierbūvju aizsargjoslu trases uzturēt ugunsdrošā stāvoklī un veikt to attīrīšanu no kokiem, krūmiem un sausās zāles.